Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XI.20..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 21- 2015. 05. 30

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének


12/2014.(XI.20.) önkormányzat rendelete


a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairólMárianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2. § a) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy az önkormányzat által - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló (továbbiakban: BM rendelet) 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján - biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.


A rendelet hatálya

2. §


(1) E rendelet személyi hatálya Márianosztra Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

(2) A jelen rendeletben használt fogalmakra az Szt.-ben meghatározottakat kell használni.


Szociális célú tűzifa támogatás

3. §


(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújt, kemény lombos tűzifa formájában (természetben), annak a Márianosztra község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha lakása fával, fával is fűthető és aki aktív korúak ellátására vagy rendszeres gyermekvédelmi ellátásra jogosult család a kérelem benyújtásának időpontjában.

(2) Előnyt élvez az, aki családjában gyermeket/gyermekeket nevel.

(3) A támogatás mértéke a benyújtott kérelmek alapján kerül meghatározásra, de a BM rendeletben foglaltaknak megfelelőn háztartásonként nem lehet több 5 m3 tűzifánál.


A támogatás igénylésének menete

4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. és 2. mellékletei szerinti kérelemre indul.

(2) A támogatás iránti kérelmet 2014. december 15. napjáig lehet benyújtani a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.). A határidő jogvesztő.

Hatásköri és eljárási rendelkezések

5. §


(1) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2014. december 20. napjáig dönt.

(2) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 3. mellékletét képezi átvételi elismervény aláírásával igazolja.


A támogatás forrása

6. §


A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által megállapított és a benyújtott pályázat által elnyert 248.920,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 14 m3 kemény lombos tűzifa formájában, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.


Egyéb rendelkezések

7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. május 31-én hatályát veszti.


Márianosztra, 2014. november 11.

                        Kiss László                                                        Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. november 20.
                                                               Bahil Emilné dr.

                                                                       jegyző


Mellékletek