Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.16.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 18

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

            2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.16) rendeletének

m ó d o s í t á s á r ó l


Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§.-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzat 3/2013.(II.16.) számú a költségvetéséről alkotott rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja.


1.§.


(1) A rendelet 2 §-a helyébe a következő 2. § lép:

 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételei és kiadási főösszegét 3.488 e Ft-tal módosítja, melyet  147.994 e Ft-ban állapít meg.

(2) A rendelet 3. § a következőképpen változik:

                                                                       eredeti     módosított   javasolt               módosított 

                                                                             előirányzat            módosítás           előirányzat

BEVÉTELEK:

Működési célra átvett pénzeszköz              56,105       56,905         2005                    58.910

-közfoglalkoztatásra átvett                                                      

Közhatalmi bevételek                                  20,950       20,333          430                     20,763

-ezen belül iparűzési adóbevétel

Állami támogatások:                                    33,121       40,221         1053                     41,274

módosítás összesen:                                                                           3488                                                            

KIADÁSOK:

Személyi juttatás összesen                          61,517       64,173        3307                    67,480

Munkaadói járulék összesen                      14,911       15,552           181                    15,733

módosítás összesen:                                                                           3488

(3) A rendelet 5.§-a helyébe a következő 5.§ lép:

A képviselő testület az önkormányzat saját 2013.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek

-iparűzési adóbevétel                                       5,000        5,000            430                     5,430

-működésre átvett pénzeszköz                       17,154      17,032         1347                    18.379

-állami támogatás                                           11,909      16,637         1053                    17,690

összesen:                                                                                             2830

Kiadások       

-személyi juttatás                                           22,263      22,263         2830                    25,093

(4)A rendelet 9.§.a helyébe a következő 9.§.lép:

Az önkormányzat közös hivatalának 2013.évi költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Bevétel

-közös hivatalra átvett pénz.                          38,951      41,440           658                   42.098

Kiadások

-személyi juttatás                                           33,579      35,539           477                   36,016

-munkaadói járulék                                          9,015        9,544           181                     9,725

összesen:                                                                                               658

2. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet további szakasza változatlan marad.


Márianosztra, 2014. február 4.
                      Kiss László                                                       Bahil Emilné dr.

                     polgármester                                                              jegyző
 A rendelet kihirdetve: 2014. február 18.


      

                                                                                                 Bahil Emilné dr.

                                                                                                         jegyző