Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.24) önkormányzati rendelete

a település folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2020. 03. 02

Márianosztra község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)


Márianosztra község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések

1. §


(1)     A rendelet hatálya Márianosztra község közigazgatási területén a közterületen meglévő közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

A folyékony hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)     A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési folyékony hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.

 (3)    A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Márianosztra község Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Schwéger Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) 2628 Szob Diófa u. 27., végzi.

 (4)    A Márianosztra község közigazgatási területén keletkező TFH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely a Szolgáltató külön szerződés szerinti, a Szobi DMRV ZRT. szobi telephelyén (2628 Szob, Zebegényi főút 6.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező átadási pont.


2. §

E rendelet alkalmazásában:


(1)     TFH: a háztartásokból származó folyékony hulladék.

(2)     Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató szállítóeszközével az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott folyékony hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására irányul.

(3)     Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TFH keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak.

(4)     Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.

(5)     Ártalmatlanító hely: a TFH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.

(6)     Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

(7)     Közszolgáltató: Márianosztra község közigazgatási területén a TFH-val kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, arra kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

(8)     Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TFH-nak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása és tárolásra, ártalmatlanításra és hasznosításra történő átadása.

(9)     Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték.


3. §


A folyékony hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.


2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

4. §


(1)     A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdasági társaság a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 (5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.5. §


(1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.


(3)     A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

6. §


(1)     A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.

(2)     A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a Vgtv. 44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.


4. Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. §


A közszolgáltató köteles:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.


8. §


(1)     Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közműhálózatba nem vezetett TFH-t - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni.

(2)     A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3)     Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.

(4)     A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget tenni.

(5)     Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.


5. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei

9. §


(1)     A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy

b)      a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2)     A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a)    a felek megnevezése és

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében

meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is),

ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai.

b)    a szerződés tárgya,

c)    a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d)    a közszolgáltatás díja,

e)    a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

f)     a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,

g)    egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3)     A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


6. A közszolgáltatás díja

10. §


(1)     A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.

(2)     A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj 44/D. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kéttényezős.  A díj legmagasabb mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


11. §


(1)     A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2)     Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

(3)     Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §-ában foglaltak az irányadók.


12. §


Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.7. Közigazgatási bírság

13. §


(1)[1]    Aki e rendelet 3. §, 4. § (2)-(3), 6. § (2), 8 §, 12. § rendelkezéseit megsérti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2. § (3) bekezdés a) figyelmeztetés, c) közigazgatási bírság szankcóban részesül.

 (2)    Az eljárást eljáró hatóságként a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője folytatja le ás állapítja meg a közigazgatási bírság mértékét.


8. Hatálybalépés

14. §


A rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.


Márianosztra, 2014. március 04.


                             Kiss László sk.                                            Bahil Emilné dr. sk.

                              polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. március 24.
                                                                          Bahil Emilné dr. sk.

                                                                                  jegyző
 1. melléklet

4/2014.(III.24.) önkormányzati rendelethez


A folyékony hulladékszállításba bevont márianosztrai közigazgatási területek jegyzéke


 1. Ady Endre utca        
 2. Árpád utca            
 3. Börzsönyi út          
 4. Dózsa György utca     
 5. Gagarin utca                       
 6. Kossuth Lajos utca       
 7. Major utca            
 8. Malom utca            
 9. Miklós utca           
 10. Nagy Lajos király tér 
 11. Őri telep             
 12. Pálosok tere          
 13. Petőfi utca           
 14. Rákóczi út            
 15. Szobi út              
 16. Szőlő utca            
 17. Temető utca           


Márianosztra utcáinak vonatkozásában a közigazgatási területén szennyvízcsatornával ellátott közterületek, ahol az ingatlanok nincsenek rákötve a szennyvízcsatornára.2. melléklet[2]

4/2014.(III.24.) önkormányzati rendelethez


A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj a Vgtv. 44/D. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe vételével kéttényezős. (Mely tartalmazza az alapdíjat és az üzemeltetési díjat.)


A díj legmagasabb mértéke:                         3.937,- Ft + ÁFA


[1]

Módosította a 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. március 2.

[2]

Módosította a 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. március 2. Hatályba lépéséig szövege: A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj a Vgtv. 44/D. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe vételével kéttényezős. (Mely tartalmazza az alapdíjat és az üzemeltetési díjat.) A díj legmagasabb mértéke: 3.000,- Ft + ÁFA