Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IV.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 12. 01

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról    


Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1 .Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő Márianosztrai Kistücsök Óvodára terjed ki.


2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. §


A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:                                                                    eredeti         módosított       teljesítés      %

                                                                             előirányzat

Bevételek főösszege                                      137.912           147.994           143.101      97

ebből   :

- költségvetés bevétele                                  126.161           136.932           146.737

- finanszírozás bevétele                                                                                -      363

- pénzforgalom nélküli bevétel                        11.751             11.062             11.062

- 2013.01.01. nyitó egyenleg                                                                          10.905


Kiadás főösszege                                          137.912           147.994           131.976      89                   ebből:

- költségvetés kiadása                                                1370.912         147.994           133.149

- finanszírozás kiadása                                                                                  -   1.173                                 

3. §

Az önkormányzat 2013. évi összevont bevételei


                                                                    eredeti         módosított       teljesítés      %

                                                                             előirányzat

I. Intézményi működési bevétel                      9.305               9.305               5.922

(szolgáltatás,továbbszlázás,bérleti díj,ÁFA)

II. Közhatalmi bevételek                                20.950           20.763              19.663

ebből:

- egyéb közhatalmi bevétel                                                                                   82

- építményadó                                                  2.657              2.657                1.791

- iparűzési adó                                                  5.000              5.430                8.234

- kommunális adó                                             4.000              4.000                2.885

- pótlék, bírság                                                  4.193              4.193                4.719

                                                                    eredeti         módosított       teljesítés      %

                                                                             előirányzat

- talajterhelési díj                                                  100                  100                   391

- gépjárműadó                                                    5.000               4.383                1.561


III. Állami támogatások összesen:                33.121              41.274             41.274

- működési támogatás                                                 18.616              17.751             17.751

- köznevelési- és gyermekétkeztetési fa.         11.874              12.538             12.538

- szoc. és gyermekjóléti feladat                         1.609                1.609               1.609

- jöv. pótl.tám.kieg.                                                                    2.728               2.728

- kulturális támogatás                                           991                   991                  991

- lakott külter.kapcs.feladat                                    31                     31                    31

- létszámleépítési pályázat                                                             923                  923

- 2012. évi bérkompenz.                                                                  51                    51

- ÖNHIKI                                                                                  1.000               1.000

- szerkezetátalakítás                                                                   1.866               1.866

- egyéb központi                                                                        1.786               1.786

Felhalmozási és tőkebevétel összesen:            1.520                1.520                  833

- önkormányzati vagyon bérbeadása                 1.000                1.000                  375

- ELMŰ osztalék                                                  420                   420                  418

- önkorm. lakások értékes.törl.részlete                 100                   100                    40

Felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen:  5.160                 5.160               5.326

- játszótéri pályázat                                            4.000                4.000               4.820

- belterületi utakra pályázat                               1.000                1.000

- visszatéritendő lakástámogatás                          160                   160                    30

- előző évi felhalm.bevétel                                                                                    476

Működési célra átvett pénze. összesen:        56.105              58.910             59.541

- Falunap megszervezéséhez (szponzorok)           200                   200                  377

- OEP-től iskolaeü. Feladatokra                             50                     50                    52

- közmunka program                                        15.104              17.109             19.312

- közös hivatal működéséhez átvett pénze.     38.951              38.951             38.951

- egyéb feladatra átvett pe.                                1.800                2.600                  849


Pénzmaradvány:                                             11.751             11.062             11.062

- 2012. évi pénzmaradvány

2013. nyitó egyenleg                                                                                       10.905

Átfutó bevétel                                                                                              -      363

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      137.912           147.994           143.101


4. §

Az önkormányzat összevont 2013. évi tényleges kiadásai


Személyi juttatás összesen                              61.517              67.921             66.988

Munkaadói járulék összesen                         14.911              15.052             16.079

Dologi kiadás összesen                                  40.339              39.362             34.430

Társad.szoc.pol.juttatás (segélyek)                4.180                 8.094               5.450

Támog.értékű átadott pénzeszköz                 3.000                 3.000               1.727

- kistérségnek átadás                                        3.000                 3.000               1.287

- civil szervezet támog.(kórház,sport,árvíz)                                                          440


                                                                    eredeti         módosított       teljesítés      %

                                                                             előirányzat

Felhalmazási kiadások összesen:                  13.965             13.965               8.475

- játszótér felújítása                                           6.521               7.421               5.573

- belterületi utak felújítása                                 1.544               1.544

- tervkészítések                                                  4.000               3.100               2.577

- Faluház, Miklós u.saját ingatlan felújítása      1.400               1.400

- visszatérítendő lakástámogatás                          500                  500

- konyhai mosogató                                                                                              164

- startmunka keretében eszközök                                                                         161

Átfutó kiadás                                                                                               -    1.173

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                          137.912          147.944           131.976


5. §

A képviselő testület az önkormányzat 2013. évre összesített tényleges létszámát  az alábbiak szerint fogadja el:


        átlagos statisztikai állományi létszám:  32 fő

        ebből a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állomány létszáma:  14 fő.


6. §

Az önkormányzat összevont pénzmaradványa


A 2013. évi gazdálkodás során az önkormányzat összevont pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult:

Márianosztra Község Önkormányzata                                  6.158 e Ft

Márianosztrai Kistücsök Óvoda                                              694 e Ft

Közös Hivatal                                                                       4.273 e Ft

A kötelezettséggel terhelt tényleges pénzmaradvány összegét a pénzmaradvány kimutatás tartalmazza.                                               


7. §


A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:


Márianosztra Község Önkormányzatának 2013. évi saját költségvetésének teljesítése


                                                                    eredeti         módosított       teljesítés                                                                                        előirányzat

BEVÉTELEK:                                            74.472             80.599             74.796

- intézményi működési bevétel                        6.765               6.765              4.989

- helyi adóbevétel                                          15.950             16.380             18.020

- gépjármű adó                                                 5.000               4.383               1.561

- állami támogatás                                          11.909             19.830             19.830

- felhalmozási és tőkebevétel                           1.520               1.520                  833

- felhalmozásra átvett pénzeszköz                   5.160               5.160               5.326

- működésre átvett pénzeszköz                     17.154             15.499               9.696

- 2012. évi pénzmaradvány                           11.751             11.062             11.062


                                                                    eredeti         módosított       teljesítés                                                                                        előirányzat

KIADÁSOK:                                                74.472             80.599             68.638

- személyi juttatás                                          22.263             25.093             24.943

- munkaadói járulék                                         4.341               4.341               4.502

- dologi kiadás                                               26.723             26.106             24.714

- szoc.pol.juttatás                                             4.180               8.094               5.450

- támogatás értékű pénzeszköz átadás             3.000               3.000               1.727

- felhalmozási kiadás                                     13.965             13.965               8.475

Átfutó kiadás                                                                                               - 1.173


8. §


A képviselő-testület az önkormányzat saját tényleges létszámát 16 főben fogadja el.


9. §


A képviselő-testület az önállóan működő óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése


BEVÉTELEK összesen:                             12.601             13.409             11.792

Normatív állami támogatás összesen:              8.304               9.068               9.068

- kedvezményes gyermekétk. tám.                  1.020               1.353               1.353

Intézményi működési bevétel összesen:          2.540               2.540                  923

- óvodás gyermek étkezés térítése                  

Intézményfinanszírozás                                      737                  448                  448


KIADÁSOK összesen:                                 12.601             13.409             11.098            

- személyi jellegű kiadások                              5.675               6.371               6.441

- járulékok, szoc.adó                                        1.555               1.667               1.729

- dologi kiadás                                                 5.371               5.371               2.928


10. §


A képviselő-testület az óvoda tényleges létszámát 3 főben fogadja el.


11. §


Az önkormnyzat közös hivatalának 2013. évi költségvetése az alábbi:


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése


BEVÉTELEK összesen:                             50.839             53.986             56.513

- önkormányzati hivatal állami tám.              11.888             11.023             11.023

- közös hivatalra átvett pénzeszköz               38.951             36.457             35.604

- szolgáltatás, kamatbevétel                          


                                                                    eredeti         módosított       teljesítés                                                                                        előirányzat

KIADÁSOK összesen:                                 50.839             53.986             52.240

- személyi juttatások                                      33.579             36.457             35.604

- munkaadói járulék                                         9.015               9.644               9.848

- dologi kiadás                                                 8.245               7.885               6.788


12. §


A képviselő-testület a közös hivatal 2013. évi tényleges létszámát 15 főben fogadja el.


13. §

           

Az önkormányzat kötelező kimutatásai


1.sz.1/a.sz.melléklet az önkormányzat összevont bevételeiről

2.sz2/1.sz.melléklet az önkormányzat összevont kiadásairól

3.sz.melléklet az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegéről

4.sz.melléklet az önkormányzat összevont pénzmaradványáról

5.sz.5/1.sz.melléklet az önkormányzat vagyonáról

6.sz.melléklet az önkormányzat saját bevételének hátralékairól

7.sz.melléklet az önkormányzat közvetett támogatásáról

8.sz. melléklet az önkormányzat összevont létszámáról

9.sz.melléklet az önkormányzat összevont mérlegszerű bemutatásáról

10.sz.melléklet az önkormányzat nettósított költségvetési jelentéséről


Záró rendelkezések

14. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Ipolydamásd, 2014. április 15.
                                    Kiss László                                             Bahil Emilné dr.

                                    polgármester                                                   jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Ipolydamásd, 2014. április 28.                                                                       Bahil Emilné dr.

                                                                               jegyző