Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (X.7..) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 08

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2014.(X.7.) önkormányzati rendelete


a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 33. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

2. 

(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Márianosztra község közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét.

(2) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.


II. fejezet

Közterületek elnevezése

2. §


(1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(4) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a településrészen található és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(5) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.


3. §


(1) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Márianosztra életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(5) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


4. §


 (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezeti.

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) az utca nevét

c) az utca jellegét

d) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:

a) a település megnevezését,

b) a postai irányítószámot,

c) az utca nevét, jellegét,

d) a ház számát,

e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)

f) helyrajzi számot

g) a változás előtti utcanevet és házszámot.

(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást a Hivatal vezeti.


III. fejezet

Közterület elnevezésének eljárási szabályai

5. §


(1)A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület véleményezi.

(2) A testület elsősorban helytörténeti, művelődéstörténeti, névtani és stilisztikai szempontok alapján, a kialakult helyrajzi viszonyokra és a névhasználat gyakorlata során várható körülményekre figyelemmel tesz javaslatot az elnevezésre.

(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, a Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.IV. fejezet

Utca névtáblák

6. §


 (1)  Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevezést követően a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.


V. fejezet

Házszámozás

7. §


 (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(2) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a település központjából kivezető utcák esetében a településközponttól kezdődően, míg a központtól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) A (2) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.

(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


8. §


(1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 5.§-ban meghatározott szervekkel.


VI. fejezet

Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Márianosztra, 2014. szeptember 30.
                        Kiss László                                                              Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. október 7.                                                                                            Bahil Emilné dr.

                                                                                      jegyző