Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 08. 11

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Márianosztra község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Márianosztra község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

(3) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a következők:

 • a) a település kulturális életének, helyi kulturális örökségének gondozása, gyarapítása,
 • b) a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése,
 • c) népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése,
 • d) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,
 • e) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása,
 • f) a település kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,
 • g) hagyományápoló rendezvények támogatása,
 • h) az önszerveződő és a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk segítése,
 • i) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése,
 • j) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, kulturális kapcsolataik gazdagítása.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Márianosztra község közigazgatási területére, a közösségi színtérre, közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

3. § (1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok figyelembevételével a közművelődési alapszolgáltatások közül: a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását látja el.

(2) Az (1) bekezdés keretében:

 • a) a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
 • b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

(3) Az önkormányzat folyamatosan keresi azon lehetőségeket, hogy az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások feltételeit javítsa, fejlessze, azok lehetőségeit bővítse. Ennek keretében az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek felkutatására és kihasználására.

4. § (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatást közösségi színterek fenntartásával biztosítja.

(2) A közművelődési feladat ellátásban elsősorban a tulajdonában lévő, általa fenntartott és működtetett, a volt általános iskola épületében elhelyezkedő Könyvtárral (2629 Márianosztra, Rákóczi út 13.) látja el.

(3) A közművelődési feladat ellátásában másodsorban részt vesz az önkormányzat által fenntartott és működtetett Faluház (2629 Márianosztra, Miklós u. 1.).

(4) Az (2)-(3) bekezdésben szereplő az önkormányzat által fenntartott és működtetett közösségi színterek nem költségvetési szervként funkcionálnak, a színtereket szakfeladaton tartja nyilván az önkormányzat.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni:

 • a) köznevelési intézménnyel,
 • b) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
 • c) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
 • d) egyházzal,
 • e) hasonló feladatot ellátó térségi, megyei intézményekkel.

(6) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

3. A közművelődés finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, valamint pályázati úton elnyert összeg.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok támogatását biztosító pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosítja a közösségi színterek fenntartási költségeit, a bérköltség, a technikai és infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a közművelődési feladatok ellátásához szükséges egyéb költségeket.

6. § (1) A közösségi színterek kulturális, közművelődési cél esetén térítésmentesen használhatók.

(2) A közösségi színterek térítési díjas rendezvényt is szervezhetnek.

(3) Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a közösségi színterek bérleti szerződéssel, bérleti díj ellenében igényelhetőek. A közösségi színterek használati díjainak megállapítása képviselő-testület hatásköre.

4. A közművelődési tevékenység ellenőrzése

7. § (1) A törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.

8. § Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba.