Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 01. 12

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2022.01.12.

Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselőtestülete falugondnoki szolgálatot hoz létre és működtet a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

2. A rendelet célja, hatálya

2. § (1) A falugondnoki szolgáltatás célja:

a) a szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,

b) a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése,

c) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,

d) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,

e) a helyi társadalmi és civil szféra esősítése a jobb életminőség elérése érdekében,

f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Márianosztra község közigazgatási területén élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személy(ek)re.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Márianosztra község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Márianosztra községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok, a közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

3. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

(2) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

4. Közreműködés az étkeztetésben

4. § Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás igény szerint biztosítja az étel házhoz szállítását.

5. Közreműködés a házi segítségnyújtásban

5. § A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre ellátja:

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását, vagy

b) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatokat mint fűtés előkészítés (favágás, fa behordás), bevásárlás, takarítás, gyógyszer kiváltás, orvos lakásra hívása, hivatalos ügyek intézése.

6. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásban

6. § A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre tájékoztatást nyújt:

a) a szociális é gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,

b) a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybe vétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.

7. Háziorvosi rendelésre, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

7. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása során a falugondnoki szolgáltatás feladata:

a) a betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti,

b) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

(2) A szállítás során figyelembe kell venni:

a) az igénylő egészségi állapotát,

b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jelleg stb.),

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(3) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

8. A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

8. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet:

a) a TAJ kártya, a szükséges meghatalmazás átadásával a falugondnoknak, a falugondnoknak korábbi jelzés alapján, vény nélkül kapható gyógyszerek kiváltásával, illetve

b) az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.

(3) A falugondnok az átvett illetve az összegyűjtött vényeket heti egy alkalommal kiváltja majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

9. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

9. § (1) A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a szolgáltatást végző a gépjárművel részt vesz a gyermekek szállításában.

(2) A gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő segítségnyújtás, másik része pedig a településen élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.

10. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

10. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) közreműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel.

11. A közösségi, művelődési, és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

11. § (1) A falugondnok feladata az önkormányzati rendezvények – közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek – szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, vagy a képviselő-testület kijelölt tagjai irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvények többek között:

a) képviselő-testületi ülés,

b) közmeghallgatás,

c) falugyűlés,

d) egyéb lakossági fórum,

e) falu- és családi nap,

f) télapó és karácsonyi ünnepség.

12. Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

12. § A falugondnoki szolgáltatás feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé, valamint segítséget nyújtani a hivatalos ügyek intézésében, így az önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében.

13. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

13. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó – az önkormányzati feladatokat segítő – közvetett szolgáltatások:

a) közreműködés önkormányzati intézményi ételszállításban,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

14. Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

14. § A falugondnoki szolgáltatás a lakosság részére tájékoztatás nyújt különösen:

a) az önkormányzat által szervezett programokról,

b) a képviselő-testületi ülések időpontjáról,

c) a lakosságot érintő egyéb információkról.

15. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, egyéb szolgáltatási feladatok

15. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

aa) nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe történő szállítás,

ab) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

16. A falugondnoki szolgálat önkormányzati feladathoz tartozó szállítási feladatai

16. § A falugondnoki szolgáltatás az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja a helyi ellátáshoz szükséges szállítási, árubeszerzési feladatokat.

17. Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok

17. § A falugondnoki szolgáltatás ellátja az egyéb, a 3-17. §-ban nem tartozó feladatokat, ha az nem ellentétes a rendelet 2. §-ában meghatározott céllal.

18. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételének módja

18. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes, az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni írásban vagy szóban, személyesen vagy telefonon. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A falugondnok tevékenységnaplóban dokumentálja tevékenységét, melyet köteles napi szinten vezetni. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

(4) A falugondnok által vezetendő tevékenységi naplót a szolgáltatást igénybe vevőnek nem kell aláírnia.

(5) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes. A szolgálat tevékenységére tekintettel díjazást sem a fenntartó önkormányzat, sem a falugondnok nem fogadhat el és nem köthet ki.

(6) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

19. A falugondnoki szolgálat ellátása

19. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A falugondnok feladatait a munkaköri leírásban, a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában, e rendeletben, valamint a vonatkozó egyébe jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) A falugondnok tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnoki szolgáltatás nyújtását az önkormányzat nem szüneteltetheti. A falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesítéséről gondoskodni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

20. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2022. január 12-én lép hatályba.