Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

(2) Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Márianosztrai Kistücsök Óvoda.

2. Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 430.257 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 193.703 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 1.500 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 235.054 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadásik 197.447 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 116.100 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások 116.710 ezer forint.

(5) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. összevont működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat összesített létszámadatát a 7. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét 309.361 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 188.605 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 1.500 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 119.256 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 76.551 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 116.100 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások 116.710 ezer forint.

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

4. Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

4. § (1) A képviselő-testületek a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 98.979 ezer forintban állapítják meg.

(2) A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 96.160 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 2.819 ezer forint,

(3) A Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 98.979 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 0 ezer forint.

(4) A Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2022. évi költségvetése

5. § (1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 21.918 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 20.255 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 1.663 ezer forint.

(3) Az Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 21.918 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások 0 ezer forint.

(4) Az Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

8. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletek pótelőirányzat szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzati között átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazás alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

7. Záró rendelkezések

11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

12. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.