Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

2022.09.01.

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Márianosztra Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívüli források átvételére, átadására vonatkozó rendelkezéseket.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadására és átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt, kap az önkormányzat támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt átad, vagy akiktől pénzeszközt átvesz.

3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. § Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.

4. § (1) Támogatásban az részesülhet, akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatában támogatást állapít meg.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(3) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.

(4) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.

(5) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

(6) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

a) pályázati feltételeket,

b) pályázók körét,

c) a támogatandó célokat,

d) elszámolható költségtípusokat,

e) pályázati adatlapot,

f) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a pályázó teendőit.

(7) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.

(8) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(9) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.

5. § (1) Az Önkormányzat a támogatottal a 3. melléklet szerint meghatározott tartalom értelemszerű alkalmazásával, írásban támogatási megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját. Az Önkormányzat a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

(2) A támogatási megállapodást a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.

(3) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a támogatottnak a támogatási megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie és alá kell írnia.

(4) A támogatási megállapodás módosításáról a támogatott írásbeli kérelmére a Képviselő-testület dönt.

(5) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: az Önkormányzat Képviselő-testülete.

6. § (1) A támogatás kifizetése megtagadásának és felfüggesztésének eseteit e szakasz (2) bekezdése tartalmazza.

(2) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

7. § A támogatással kapcsolatos adatok közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

8. § (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(2) A támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.

(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a Képviselő-testület döntése alapján kifejezetten rendelkezik.

(4) A támogatási megállapodás és e rendelet támogatott által történő megszegése esetén a Képviselő-testület a támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

9. § (1) A támogatás összegének felhasználásáról a támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatásról szóló döntésben meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) Amennyiben a támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a támogatottnak a támogatással és az önerő összegével el kell számolnia.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt.

10. § (1) A támogatott által benyújtott elszámolást a Polgármester ellenőrzi, melynek során hiánypótlásra szólíthatja fel a támogatottat.

(2) A Polgármester dönt az elszámolás elfogadásáról, és igazolja a szakmai megfelelőséget.

(3) A Polgármester a szakmai megfelelőség igazolását követően az elszámolást az Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja részére továbbítja a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából. A Jegyző hiánypótlásra szólíthatja fel a támogatottat.

(4) A pénzügyi csoport véleményezi az elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget.

(5) A szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a Polgármester az elszámolást

a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja,

b) 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a Képviselő-testület elé terjeszti.

(6) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a támogatott felszólítását a támogatott összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.

11. § A Polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet a beszámolás tárgyévében államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

4. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

12. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a) a 200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az alapítványi forrás átvételét,

b) a 200.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás átvételéről a képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

5. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.