Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 16- 2023. 05. 31

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

2022.11.16.

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat által a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet személyi hatálya Márianosztra Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

(2) A jelen rendeletben használt fogalmakra az Szt.-ben meghatározottakat kell használni.

3. Szociális célú tűzifa támogatás

3. § (1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújt, kemény lombos tűzifa formájában (természetben), annak a Márianosztra község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével kapcsolatos kiadásai enyhítéséhez, ha lakása fával fűthető.

(2) Szociálisan rászorult és támogatásban részesül az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át.

(3) A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra, ezen belül lakhatási támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőt,

e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti foglalkoztatás helyettesítő támogatásban, közgyógyellátásban részesül,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

g) nyugdíj előtt álláskeresési segélyben részesül,

h) aki családjában gyermeket/gyermekeket nevel.

(4) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kér.

(5) A támogatás mértéke a benyújtott kérelmek alapján kerül meghatározásra, de háztartásonként nem lehet több 2 m3 tűzifánál.

4. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával indul.

(2) A támogatás iránti kérelmet 2022. december 2. napjáig lehet benyújtani a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalánál (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.). A határidő jogvesztő.

(3) A kérelem mellé csatolni kell a 3. § (1) bekezdésében szereplő támogatást megállapító határozatot, amennyiben azt nem a polgármester hozta.

(4) A kérelemhez csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó, a kérelem benyújtás napját megelőző hónap jövedelméről szóló jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást, vagy egyéb a jövedelem igazolására alkalmas iratot.

(5) A döntéshozó a kérelmek vizsgálata során figyelembe veszi a kérelmező tényleges és valós szociális és életkörülményeit. Megvizsgálja, hogy a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él-e.

(6) Amennyiben a döntéshozó vitatja a kérelemben szereplő adatok hitelességét, környezettanulmány készítését rendelhet el, hiánypótlást kérhet.

(7) A kérelmező a támogatás megállapítását csak az általa életvitelszerűen lakott ingatlanra kérheti, függetlenül attól, hogy ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(8) A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(9) A döntéshozó azon kérelmek esetében, amelyek azonos lakcímre kerültek benyújtásra, de más személy(eke)t tüntettek fel a háztartás tagja(i)kén, megvizsgálja, hogy az ingatlan(ok) helyrajzi száma és a lakcím egyezőségét mutat-e. Amennyiben megállapítható és hitelt érdemlően bizonyítható, hogy azonos lakcímen különböző helyrajzi számú ingatlan található, a polgármester e § (7) bekezdéstől eltérően pozitív elbírálásban részesíthet több kérelmet is.

(10) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját részre használhatja fel. Amennyiben a támogatásban részesülő személy a tűzifát értékesíti, másnak átadja, azaz nem saját részre használja fel, a fa és a szállítás költségét az önkormányzatnak köteles megfizetni.

(11) Nem jogosult tüzelőfa-támogatásra az a kérelmező, akinek lakás tűzifával nem fűthető.

5. Hatásköri és eljárási rendelkezések

5. § (1) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2022. december 10. napjáig dönt.

(2) A döntést követő 20 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A tűzifa kiszállítása ingyenes.

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képezi átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. A támogatás forrása

6. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által megállapított és a benyújtott pályázat által elnyert bruttó 942.975,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 45 m3 kemény lombos tűzifa formájában, valamint az önkormányzat által biztosított bruttó 57.150- Ft saját forrás.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2022. november 16-án lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.