Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

2023.03.15.

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

(2) Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Márianosztrai Kistücsök Óvoda.

2. Az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.016.320 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 207.532 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 397.528 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 411.260 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 228.582 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 681.782 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások 105.956 ezer forint.

(5) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2023. összevont működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat összesített létszámadatát a 7. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét 882.020 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 170.032 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 402.873 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 309.114 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 88.936 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 681.782 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások 105.956 ezer forint.

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

4. Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

4. § (1) A képviselő-testületek a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 118.737 ezer forintban állapítják meg.

(2) A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 36.880 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 80.894 ezer forint,

(3) A Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 117.774 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 0 ezer forint.

(4) A Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 9. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.

5. Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2023. évi költségvetése

5. § (1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 21.918 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 620 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek 0 ezer forint,

c) finanszírozási bevételek 21.252 ezer forint.

(3) Az Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 21.872 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások 0 ezer forint.

(4) Az Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, 12. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2023. december 31-ei hatállyal dönt.

8. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletek pótelőirányzat szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzati között átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazás alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

7. Záró rendelkezések

11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.