Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2011(VIII.31.)

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2011. 09. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2011 (VIII.31.) önkormányzati rendelete


az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az

azokért fizetendő díjak mértékéről


Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a  házasságkötési eljárásról szóló és névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/ A.§ (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya
  1. §


A rendelet hatálya kiterjed Eperjeske Község Önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre  ( a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).


2.A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


2.§


(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével munkanapokon, valamint szombaton lehet.

(2) Anyakönyvi eseményt hivatali helyiségen kívül vagy hivatali munkaidőn túl csak kérelem alapján lehet lebonyolítani. A rendelet 1 számú melléklete szerinti kérelmet az anyakönyvi eseményt megelőző 20 napig lehet benyújtani, melyet a körjegyző bírál el.

(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(5) A 2. §-ban szereplő szabályoktól  a 4. § (2) bekezdésében foglalt esetekben lehet csak eltérni.


3. §


(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolítása akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltó lebonyolítására, előreláthatóan nem jár az anyakönyv fizikai sérülésével, és a felek a rendeletben szabályozott díjat megfizették.

(2) Amennyiben az időjárási viszonyok (  esős, szeles, viharos idő ) miatt az anyakönyvi esemény a külső helyszínen nem tartható meg, úgy az anyakönyvi eseményt a hivatali helyiségben kell megtartani.


3. Az anyakönyvi események díjazása


4.§


(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: ha legalább az egyik fél helyi lados: 0 Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 20.000 Ft. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége :  Eperjeske, Szabadság tér 1. szám alatt található.

(2) Rendkívüli körülmény esetében , különös tekintettel a házasulók, valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes és kérelmet sem kell benyújtani.

(3) Az anyakönyvi események lebonyolításáért járó díjat a házasulandó felek legkésőbb a házasságkötést megelőző 10. napig fizethetik meg Eperjeske Község Önkormányzat házi  pénztárába.


5. §


    (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja ha legalább az egyik fél helyi lakos, 0 Ft, ha egyik fél sem helyi lakos, 10.000 Ft

(3) A 3. és 4 § -ban megszabott díjak az ÁFA –t tartalmazzák.


4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


6 .§


  1. A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti 10 000 Ft díjazás illeti meg.
  2. A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti 20.000 Ft díjazás illeti meg.
  3. Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatások – az igénylő döntése szerint igénybe vehető  - díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


5. Hatálybalépés


7. §


(1) Jelen rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett házassági szándék.

(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.

Pásztor Gábor sk.                                                                                            dr. Vári-Nagyné dr. Fehér Erzsébet sk.

polgármester                                                                                                                 körjegyző