Eperjeske Község Önkormányzata

az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2013. 09. 01

Eperjeske Önkormányzatának Képviselő- testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések


 1. A rendelet célja


1.§


a rendelet célja Eperjeske Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.

Szerkesztés...

Szerkesztés...

 1. A rendelet hatálya


2.§


 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
 1. minden olyan járműre, járműszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja
 2. a súlykorlátozás a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos- közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó útszakaszokra történő behajtási engedélyek ( továbbiakban: engedély) kiadásának és felhasználásának, valamint felülvizsgálatának és visszavonásának rendjére.
 1. A rendelet területi hatálya Eperjeske Község tulajdonában lévő Ady Endre, Rákóczi, Dózsa György, Dankó és Szovjet utcák teljes területére terjed ki.
 2. A rendelet személyi hatály kiterjed minden olyan jármű- tulajdonosra, üzemben tartóra és járművezetőre, aki a rendelettel érintett területre 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel hajt be, kivéve:
 1. a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a bűntetés végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott.
 2. a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,
 3. a műszaki és baleseti mentést ellátó,
 4. a kommunális közfeladatot ellátó ( ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, a települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításokhoz használt),
 5. az út, - vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,
 6. a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépkocsikra.

Szerkesztés...

3.Súlykorlátozási tilalom


3.§


 1. a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel Eperjeske Község tulajdonában lévő Ady Endre, Rákóczi, Dózsa György, Dankó és Szovjet utcák teljes területén közlekedni tilos.
 2. a megjelölt utakon a tilalmat a „ Súlykorlátozás” – a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel ( járműszerelvénnyel) közlekedni tilos- közlekedési tábla jelzi.
 3. a (2) bekezdésben meghatározott súlykorlátozó tábla alá „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
 4. Eperjeske Község közigazgatási területén a súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel, kizárólag az Eperjeske Község Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában lehet közlekedni.


Szerkesztés...

 1. Fejezet


          Az engedély


4.   Az engedély kiadása


4. §


 1. A Képviselő- testület a 2.§ (1) bekezdése szerint engedély kiadására a használatára vonatkozó jogosultság felülvizsgálatára, valamint az engedély esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a polgármesterre – a helyi közút tulajdonosa nevében – átruházza, az e rendeletben meghatározottak szerint.
 2. A kérelmet a polgármester megvizsgálja, és amennyiben a rendelet előírásainak megfelel és a benyújtott kérelem hiánytalan, a kérelmező részére az engedélyt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül elbírálja, indokolt esetben azonnal.
 3. A polgármester az engedély kiadását megtagadhatja, ha a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék.
 4. A polgármester az egy kérelmező részére kiadható engedélyek számát írásbeli indoklás mellett korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell, illetve időben feltételeket állapíthat meg.
 5. Az engedély tartalmazza:
 1. a jármű konkrét megjelölését (forgalmi rendszámmal),
 2. a forgalmi engedélyben üzemben tartóként ( tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét és ( székhelyét),
 3. a rendelet azon paragrafusának bekezdésének illetőleg pontjának pontos megjelölését, amely alapján az engedély kiadásra került,
 4. az engedély érvényességi idejét
 5. a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes
 6. teljes körű behajtási engedélyt kap az érintett útszakaszokra az a vállalkozás tulajdonában lévő gépjármű, mely vállalkozásnak településünkön bejelentett telephelye van.
 1. Az engedély kiadásának feltételei


5.§


 1. az engedély kiadása iránti kérelmet (1. sz. melléklet) egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egy idejű igazolásával a jármű üzemben tartója( tulajdonosa), vagy a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, használója, valamint az alábbiakban felsoroltak képviseletében eljáró személy nyújthat be. ( továbbiakban: kérelmező).
 2. jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet Eperjeske Önkormányzatához kell benyújtani.
 3. az engedély egy adott járműre adható ki, a rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadnia
 4. az engedély kiadásának együttes feltétele a kérelmezett időszakban történő be- és kihajtásra, valamint a meghatározott napon egyszeri be- és kihajtásra kiadott engedély (továbbiakban: eseti behajtási engedély) esetében, az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:
 1. a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árút szállítanak, és az árú be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
 2. az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül- garázsban, udvaron- helyezi el,
 3. a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési , felújítási munkát végeznek és az építő – és egyéb anyagok oda szállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg,
 4.  a kérelemben meghatározott ügyfél kereskedelmi, illetve fuvarozói tevékenységéhez kapcsolódóan van szüksége a behajtási engedélyre.
 1. a (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor megfelelően igazolni kell.
 2. Az (5) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet előkészítő ügyintézőnek bemutatja vagy a kérelemhez az okiratok másolatát csatolja.
 3. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gépjármű tulajdonosának a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben  meghatározott gépjárműadó adóhátraléka nincs Eperjeske Önkormányzata felé, vagy a törvény alapján gépjárműadó tekintetében adómentességet élvez. Az erről szóló igazolást a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadási iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani.

Szerkesztés...

6. Az engedély megváltása


6. §


 1. A behajtási engedély iránti kérelemben (1. sz. melléklet) pontosan meg kell jelölni:
 1. a magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakóhelyét, elérhetőségét
 2. jogi személy esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, cégjegyzék számát, a képviselő nevét és elérhetőségét
 3. a gépjármű üzembentartójának vagy tulajdonosának nevét, címét és elérhetőségét
 4. a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet- a vonatkozó jogszabályok szerint- nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni
 5. a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/ 1975. (II.3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik
 6. a kérelem indokait, illetve az  5. § (4) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell
 7. a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli
 8. a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.)
 9. a kért érvényességi időtartamot, amelyre a behajtási engedélyt igényli
 1. A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az engedélyhez való jogosultságot igazoló dokumentumokat bemutatni vagy azok másolatait a kérelemhez mellékelni.


Szerkesztés...

Szerkes

7.Az engedély érvényességi ideje


7. §


 1. Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.
 2. Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:
 1. eseti behajtási engedély esetén:
 • meghatározott napon történő egyszeri ki- és behajtásra
 1. behajtási engedély esetén:
 • 4 napra
 • 30 napra
 • 90 napra
 • 1 évre
 1. az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesítenie kell.

ztés...

Szerkesztés...

8 . Az engedély felülvizsgálása és visszavonása


8.§


 1. Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület – felügyelet) kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben indokolt, visszavonhatja.
 2. az ellenőrzést végző szerv elveszi és az önkormányzat részére visszajuttatja azt az engedélyt
 1. amelyet nem az arra jogosult használ,
 2. amelynél az engedély használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják,
 3. amely hamis, vagy nem a határozat eredeti példánya
 4. amelyet a rendeletben meghatározottaktól eltérően használnak
 5. amellyel bármely más módon visszaéltek. 1. Az ellenőrzést végző szerv által elvett és az önkormányzatnak visszajuttatott engedélyt a polgármester visszavonja és azt a kiadás évében nem pótolja.


 1. Amennyiben az önkormányzat észleli, hogy az ellenőrzést végző szerv a (2)  bekezdésben szabályozott módon, az engedély elvételénél tévedett, és az (2) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll fent, akkor köteles az engedélyt a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül visszajuttatni.

Szerkesztés...

9.Az engedély használata


9.§


 1. Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.


 1.  Az engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia.


 1. Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá csökkenő közterületekre történő behajtásra jogosít.


 1. Az 5.§ (4) bekezdése alapján kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra.


 1.  Az engedélyről- bármilyen formában- másolatot készíteni tilos.

Szerkeszté

10.§


 1. Az engedély eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg- az önkormányzat díjmentesen kicseréli.
 2. Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az önkormányzat felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni és az engedély pótlására kérelmet kell benyújtani. A pótlás díjmentes.
 3. Amennyiben az engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt elidegeníti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak.
 4. Új engedélyt kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
 1. az igénylő hitelt érdemlően igazolja az elidegenítés tényét,
 2. a jármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkező járművel megegyező, vagy annál kisebb.
 1. A kicserélt engedélynek a korábbi, visszaadott engedélynek megfelelő feltételekkel kell bírnia. A (4) bekezdésben foglalt engedély csere csak az ott szereplő feltételek teljesülése esetén lehetséges. Minden egyéb esetben az új engedély díját, az újonnan engedélyt szerző járművonatkozó paraméterei alapján kell meghatározni.

s...

Szerkesztés...

11.§


 1. Az engedély birtokában, a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott károk helyre állítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (továbbiakban: helyre állítás kötelezettje).
 2. A helyreállítást, a károkozást követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül kell elvégezni.
 3. A helyreállításig a helyreállítás kötelezettjének kell gondoskodni a károkozás helyszínén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításáról.
 4. A közút helyreállítását az eredetivel megegyező vagy azzal, egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrenddel) kell végezni. Útszegéllyel ellátott közút esetén a helyreállítási kötelezettség az útszegélyre is vonatkozik, amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%- át, akkor a helyreállítás a forgalmi sáv teljes szélességére vonatkozik.
 5. A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a helyi közút fenntartója ellenőrzi.
 6. A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan megállapított díjnak az önkormányzat számlájára történő befizetésével.


Szerkesztés...

 1. Fejezet


 1. Az engedély összegének felhasználása


12.§


 1. Az Eperjeske Község Önkormányzatának költségvetési számlájára befizetett behajtási engedélyekből származó díjak az önkormányzati tulajdonban lévő közutak karbantartására használhatók fel.

Szerkesztés...

13.§


 1. E rendeletben meghatározott szabályok megtartását a rendőrség és a közterület felügyelet ellenőrzi.
 2. A súlykorlátozott területeken az ellenőrző szervek jogosultak, az övezet területére behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.
 3. Tiltott, közösség ellenes magatartást követ el aki Eperjeske Község közigazgatási területén, a súlykorlátozott, önkormányzati tulajdonú közterületekre , behajtási engedély nélkül, 7,5 t- nál nagyobb össztömegű járművel behajt.
 4. A tiltott közösség ellenes magatartás elkövetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására, a közigazgatási bírság kiszabására Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.
 5. A tiltott közösségellenes magatartás megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság illetve ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
 6. Helyszíni bírság kiszabására a  közterület- felügyelők jogosultak.

Szerkesztés...

 1. Záró rendelkezések


15.§


 1. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
 2. E rendelet rendelkezéseit 2013. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.K.m.f.


Pásztor Gábor                                                                     Lakatos Enikő

            polgármester                                                                               jegyző

A kiadmány hiteléül:


--------------------------------

leíró


Kihirdetési záradék!


Kihirdetés napja: 2013. szeptember 1.Lakatos Enikő

jegyzőA rendelet mellékletei:


1.Behajtási engedély kérelem formanyomtatványa