Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.( III.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 14- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat


Képviselő-testületének


8/2013. (IX.13.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 18.) rendelet módosításáról


1. §


(1) A 2013. május 14. és szeptember 13. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


         16.198 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


         16.198 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2013. évi


módosított költségvetési bevételét

444.472 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

444.472 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

..............E Ft-ban

………..E Ft

………..E Ft


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


269.847 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

                   113.698 E Ft

Személyi juttatások

28.668 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63.843 E Ft

Dologi kiadások

45.830 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.808 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

.......................E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

.......................E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

.......................E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

.......................E Ft

Működési célú támogatási kiadás

.......................E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

.......................E Ft

Kamatkiadások

.......................E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

169.231 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

.......................E Ft

Beruházások

169.231 E Ft

Felújítások

.......................E Ft

Lakástámogatás

.......................E Ft

Lakásépítés

.......................E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

         ......................E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

        .......................E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

        .......................E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        .......................E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        .......................E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai5.394 E Ft

Tartalék

.......................E Ft

Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

.......................E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1. melléklet tartalmazzák.

3. §(1) Ez a rendelet 2013.szeptember 14. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mellékletek