Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I. 14.) önkormányzati rendelete

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 06. 03- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

1/2014. (I.13.) számú

r e n d e l e t e

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról


Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés B) pontjában, a 26. §- ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 43/B. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, továbbá a 132. § (4) kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I. rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet célja


E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit..


2. §

A rendelet hatálya


E rendelet hatálya kiterjed az Eperjeske Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra és az Szt. 3.§- ában meghatározott személyekre.

3.§

Az eljárás megindítása


(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a  hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


 (2) Az eljárás megindítása történhet:

a) kérelemre, vagy

b) hivatalból.


(3) A szociális ellátások iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rend. (továbbiakban: Korm. Rend.) mellékleteiben szereplő formanyomtatványokon személyesen Eperjeske Község Önkormányzatnál írásban, illetve postai úton írásban lehet benyújtani.


(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelem igazolása az Szt. 10.§- ában foglaltaknak megfelelően a Korm. rend. mellékleteit képező jövedelemnyilatkozatok alkalmazásával történik.


(5) E rendelet alkalmazása során használt fogalmak tekintetében az Szt. 4.§-ának rendelkezései az irányadóak.


(6) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye, a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni.


(7) A szükséges jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot csatolni kell.


(8) Ha a Szt. másképp nem renelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év.


(9) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy a tényállásra tekintettel beszerzett környezettanulmány megállapításai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %- át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.


(10) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállípító szervet. (Szt. 9.§)


(11) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (Szt. 13.§ (2) bekezdés)


(12) A jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére az Szt. 17.§- ában meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.


(13) A pénzbeli ellátások kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az ellátásban részesülő személyek által közölt módon történik:

- banki átutalással a kérelmező által megjelölt bankszámlára

- pénztári úton, Eperjeske Község Önkormányzat Pénztárában a pénztári napokon4.§

Az ellátások megállapítása, hatáskörök rendezése


(1) E rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek:

a) méltányossági jogcímű közgyógyellátás,

b) méltányossági ápolási díj


(2) Képviselő- testület hatáskörébe tartozó ügyek:

a) önkormányzati segély


(3) A polgármester hatáskörébe tartozó ügyek:

a) indokolt, halaszthatatlan esetben –a testület két ülése között bekövetkezett rendkívüli élethelyzet esetén- önkormányzati segély,

b) temetési költségekhez való hozzájárulásként adott önkormányzati segély,

c) köztemetés költségeinek megtérítésével kapcsolatos eljárás.


(4) A jegyző és a polgármester döntése elleni fellebbezés Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez nyújtható be. A jegyző és a polgármester a testület két ülése közötti időszakban megállapított szociális juttatásokról beszámol a testületnek a soron következő ülésén.

5.§

Az önkormányzat által biztosított támogatások köre


 1. A települési önkormányzat képviselő- testülete az Szt-ben és e rendeletben foglaltak alapján
 1. pénzbeli ellátások
 • aktív korúak ellátása: foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély
 • ápolási díj
 • lakásfenntartási támogatás
 • önkormányzati segély
 1. jellegükből fakadóan természetbeni ellátások
 • önkormányzati segély
 • köztemetés
 • méltányossági alapú közgyógyellátás
 •  tanszer, tankönyv


 1. személyes gondoskodást nyújtó ellátásként
 • szociális étkeztetést,
 • szociális étkeztetést házhoz szállítással,
 • házi segítségnyújtást,
 • családsegítést biztosít.

6.§

Az ellátások ellenőrzésének szabályai


A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát felül kell vizsgálni az Szt. 25.§-ában meghatározott időközönként.


III. rész

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Aktív korúak ellátása

 7.§


 1. Az aktív korúak ellátásában részesülő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles közvetlen lakókörnyezetének rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

a) Az Szt. 37.§ (1) bekezdés a-c pontjában szabályozott eseteken túl az az aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek házastársa vagy élettársa foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, ő maga azonban semmilyen ellátásban sem részesül rendszeres szociális segélyre jogosult.

b) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították- a szociális törvény 37.§.-ában foglaltak szerinti kivétellel- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles a szociális törvény 35.§ (3) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettségre.


(2) A (1) bekezdésben foglalt lakókörnyezet akkor rendezett, ha:

a) a kérelmező, illetve a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan épülete kívül és belül karbantartott,

b) az ingatlan udvara, kertje megfelelően gondozott, megművelt, vagy legalább gyommentesített,

c) az ingatlanon nem lehet parlagfű

d) az ingatlan kerítéssel határos területe, környezete (árok, járda, bejáró út) tiszta, síkosság és gyommentes,

e) az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét, tüzelési melléktermék, illetve egyéb hulladék,

f) a vezetékes víz hiánya esetén, az ingatlanon megfelelően, az előírásoknak megfelelően megépített, zárt külső illemhely használata biztosított.


(3) A lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzését a jegyző a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója útján, illetve Eperjeske Község Önkormányzat munkatársa által ellenőrizheti.


(4) Amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a közvetlen lakókörnyezetének rendben tartására vonatkozó előírásokat nem tartja be, a jegyző –az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével- 5 napos határidő kitűzésével felszólítja a lakókörnyezet rendberakására. Amennyiben az ellátásra jogosult a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, akkor a felszólítás hónapjának utolsó napjával a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és annak folyósítását meg kell szüntetni.


(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a közvetlen lakókörnyezetének rendben tartására vonatkozó előírásokat nem tartja be, a jegyző –az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével- 5 napos határidő kitűzésével felszólítja a lakókörnyezet rendberakására.


(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a közvetlen lakókörnyezetének rendben tartására vonatkozó előírásokat az (5) bekezdésben foglalt felfüggesztés ideje alatt nem tartja be, akkor felfüggesztés hónapjának utolsó napjával a rendszeres szociális segélyt és annak folyósítását meg kell szüntetni.


(7) Rendszeres szociális segélyre jogosult, továbbá az az aktív korúak ellátásra jogosult személy, aki az aktív korúak ellátására való jogosultság kezdő napján, vagy az aktív korúak ellátása alatt:

a) gyermeket vár, és ezt nőgyógyász szakorvos véleményével, illetve terhes-gondozási kiskönyvvel igazolni tudja,

b) pszichiátriai betegsége a közfoglalkoztatásban való részvételt kizárja, vagy akadályozza, és erről szakorvosi véleményt mutat be.


(8) Amennyiben a rendszeres szociális segély (7) bekezdésben meghatározott feltételei már nem állnak fenn, a jogosult köteles azt 15 napon belül bejelenteni. Az állapotváltozást a hatáskörrel rendelkező szerv, a háziorvos vagy szakorvos véleménye támaszthatja alá. A feltétel megszűnése, illetve az orvosi vélemény kiállítása hónapjának utolsó napjával megszűnik a rendszeres szociális segélyre jogosultság.


(9) Eperjeske Község Önkormányzata a rendszeres szociális segélyben részesülő, az Sztv. 37/A.§ (1) és (2) bekezdése szerinti együttműködésének intézményi feltételeiről a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Mándok, Petőfi u.23., továbbiakban Családsegítő) útján gondoskodik.


(10) A (9) bekezdés szerinti együttműködés keretében biztosított beilleszkedési programok típusai:

a) munkavállalási,- álláskereső tanácsadás,

b) mentálhigiénés tanácsadás,

c) jogi tanácsadás,

d) ügyintézési segítségnyújtás,

e) pszichológiai tanácsadásra irányítás,

f) életmódot formáló foglalkozás, életvezetési tanácsadás,

g) együttműködés a családgondozóval az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében,

h) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának megszervezése érdekében.


(11) A (9) bekezdés szerinti együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy kötelességei:

a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálatot és nyilvántartásba vetetni magát,

b) a beilleszkedést segítő programról írásbeli megállapodást kötni a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal,

c) rendszeres kapcsolatot tartani a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, ami legalább háromhavonta egy személyes találkozást jelent,

d) teljesíteni a beilleszkedési programban foglaltakat.


(12) A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a beilleszkedést segítő programot minden esetben a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy szociális, egészségi és mentális állapotához igazodva, személyre szabottan alakítja ki.


(13) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésnek minősül, ha a jogosult:

a.) a Családsegítőnél nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát nyilvántartásba,

b.) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában,

c.) nem köti meg az együttműködési megállapodást a Családsegítővel,

 1. megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.


 1. Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a Családsegítőhöz benyújtott okiratokkal (8 napon belül) - különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány – kimenti.


8.§

Lakásfenntartási támogatás


(1) Normatív lakásfenntartási támogatásban részesül az a személy, akinek a kérelem beadásakor a lakókörnyezete rendezett, a (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelel.


(2) A (1) bekezdésben foglalt lakókörnyezet akkor rendezett, ha:

a) a kérelmező, illetve a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan épülete kívül és belül karbantartott,

b) az ingatlan udvara, kertje megfelelően gondozott, megművelt, vagy legalább gyommentesített,

c) az ingatlanon nem lehet parlagfű

d) az ingatlan kerítéssel határos területe, környezete (árok, járda, bejáró út) tiszta, síkosság és gyommentes,

e) az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét, tüzelési melléktermék, illetve egyéb hulladék,

f) a vezetékes víz hiánya esetén, az ingatlanon megfelelően, az előírásoknak megfelelően megépített, zárt külső illemhely használata biztosított.


(3) A lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzését a jegyző a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója útján, illetve Eperjeske Község Önkormányzat munkatársa által ellenőrizheti.


(4) Amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy a közvetlen lakókörnyezetének rendben tartására vonatkozó előírásokat nem tartja be, a jegyző –az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével- 5 napos határidő kitűzésével felszólítja a lakókörnyezet rendberakására. Amennyiben az ellátásra jogosult a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, akkor a felszólítás hónapjának utolsó napjával a normatív lakásfenntartási támogatást és annak folyósítását meg kell szüntetni.


(5) Normatív lakásfenntartási támogatás iránti új kérelmek esetében az ellátás nem állapítható meg annak a személynek, akinek az önkormányzattal szemben kommunális adó és pótlék tartozása  van.


9. §

Ápolási díj


 (1) A képviselő- testület felhatalmazása alapján a jegyző méltányossági ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévet betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ápolási díjra jogosult az az ápolást végző személy, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.


(3) A (2) bekezdésben foglalt ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.


(4) Az ápolási díj megállapítása előtt az ápolt személy lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén környezettanulmányt kell végezni, melynek során vizsgálni kell, hogy az ápolt személy gondozása, ellátása megfelelően történik.


(5) Az ápolást végző személy köteles az ápolt személyről megfelelően gondoskodni.


(6) Az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről, különösen:

aa) a megfelelő –legalább napi egyszeri meleg- étel biztosításáról,

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról,

ac) egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének a biztosításáról, különösen:

ba) a fürdetésről, mosdatásról,

bb) a lakás takarításáról, tisztántartásáról,

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.


(7) A (4) bekezdésben foglalt, illetve az ápolási díj folyósítása alatt az ápolási kötelezettség ellenőrzése, felülvizsgálata során a környezettanulmányt a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, a jegyző, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai végezhetik el.

10. §

Önkormányzati segély


(1) Az önkormányzati segély iránti kérelmet jelen rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon írásban kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges Korm. rend. 1. számú mellékletét tartalmazó vagyonnyilatkozat kitöltése.


(2) Önkormányzati segély nyújtható elsősorban:

a.) aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül,

b.) aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy családja eltartásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel,

c.) akinek a családban nevelkedő gyemek hátrányos helyzete okoz anyagi nehézséget,

d, annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


 1. Önkormányzati segély annak nyújtható annak a személynek, aki esetében a 10. § (2) bekezdés szerinti feltételekből legalább egy fenn áll, és akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és vagyona nincs.


 1. Az önkormányzati segély összege – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel- esetenként 3000.-Ft, mely összeg egy naptári évben legfeljebb három alkalommal adható.


 1. Különleges méltánylást érdemlő esetben a (3) bekezdés szerinti jövedelemhatártól és vagyoni határtól el lehet térni.


 1. A gyermek rászorultságára tekintettel nyújtott önkormányzati segélyt úgy kell megállapítani, hogy igazodjon a támogatott anyagi és szociális helyzetéhez, valamint az adott élethelyzetben tényleges támogatást jelentsen.


 1. A létfenntartását veszélyezetető rendkívüli élethelyzet bekövetkezéséről 6 hónapnál nem régebbi hivatalos igazolást (tűzoltóság által kiállított dokumentum, házi orvosi, szakorvosi igazolás, kórházi zárójelentés, rendőrségi feljelentés másolata) szükséges a kérelemhez mellékelni.
 2. Elemi kár kizárólag életvitelszerűen lakott ingatlant érintő tűz, elemi csapás (így különösen jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó szél, vihar, villámcsapás, földrengés okozta kár).


 1. A hatáskör gyakorlója az önkormányzati segély megállapításáról szóló határozatban előírhatja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolását. Amennyiben a segélyezett személy a rendeltetésszerű felhasználását nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17.§.-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.


11.§


(1) Önkormányzati segély állapítható meg annak az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személynek,

a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%.-át,

b.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%.-át meghaladja, de nem éri el a 300%-át.

(2) Önkormányzati segély összege:

a.) (1) bekezdés a) pontja esetében 15.000.-Ft

b.) (1) bekezdés b.) pontja esetében 10.000.-Ft


(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, melynek összegét a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében határozza meg.


(4) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

A segély iránti  kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az Önkormányzathoz.

Az önkormányzati segély megállapítása a polgármester átruházott hatásköre.


IV. rész

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

12. §

Köztemetés


 1. A köztemetést a polgármester rendeli el az Szt. 48. §.-ában foglaltak alapján.

(2) Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el. A helyben szokásos legolcsóbb temetés   100.000.-Ft (azaz százezer forint).

(3) Köztemetés esetén vizsgálni kell a temetési költség megtéríthetőségét, illetve a területileg illetékes közjegyzőnél hagyatéki teherként történő érvényesítését. Hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre köteles személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni.

13. §

Közgyógyellátás


(1) Méltányossági jogcímű közgyógyellátásra jogosult az a személy:

a) akinek a családjában az egy a családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, illetve egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem éri el, és

b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri, és

c) vagyonnal nem rendelkezik.


(2) A közgyógyellátás megállapításának időtartama 1 év.


(3) A közgyógyellátás megállapítsával kapcsolatos hatáskört a jegyző átruházott hatáskörben  gyakorolja. V. rész

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI


14. § 1. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap ellátásokat, amelyek községünkben az alábbiak:
 1. szociális étkeztetés egyszeri meleg étkezés formájában,
  1. szociális étkezés házhoz szállítással
 2. házi segítségnyújtás,
 3. családsegítés ( Kistérségi Szociális Központ útján biztosított)
 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

da) támogató szolgáltatás

db) idősek otthona

dc) idősek nappali ellátása

dd) fogyatékosok nappali ellátása

Az igénybevételt az intézmény székhelye szerint alkotott rendelet szabályozza.


 1. Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Mándoki Térségi Szociális Központ intézménye útján biztosítja. Az ellátások igénybevétele önkéntes.15. §

(1) Az Önkormányzat a Mándoki Térségi Szociális Központ útján biztosítja az Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontjában írt családsegítést. A családsegítésre vonatkozó részletes szolgáltatásokra az Szt. 64. §-ában foglaltak az irányadóak.


(2) Szociális étkeztetésben kell részesíteni azt az eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező lakost, az általa eltartottat, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, psziciátriai vagy szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes étkezésről más módon gondoskodni.

a) a szociális étkezést az önkormányzat által működtetett konyhán lehet igénybe venni térítési díj fizetése mellett helyben fogyasztással vagy elszálítással.

b) szociális étkezés a Mándoki Térségi Szociális Központ útján házhoz szállítással azon személy részére biztosítható, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. A Házhozszállítás díjmentes.


(3) Házi segitségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú, illetve az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthon önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek gondoskodni és ezért ezt az ellátási formát igénylik. 


(4) Szociálisan rászorultnak minősül:

a) 65. életévét betöltött személy

b) életkorára tekintett nélkül a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, hadigondozott, rokkantsági járadékos, az I. és II. csoportú rokkantság alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy

c) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy életkorára tekintet nélkül

d) hajléktalan személy életkorára tekintet nélkül


(5) A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget háziorvosi vagy kezelőorvosi szakvélemény igazolja.


(6) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.


(7) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a  szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.


(8) Az ellátás igénybevételét megelőzően étkeztetés- ide nem értve a népkonyhát- és házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet vizsgálni kell.  


16. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele


(1) Az alap/ szociális étkeztetés,házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Mándok Térségi Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a felvételről, illetve az ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha az ellátást igénylő, illetve annak képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értestés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz a képviselő- testülethez fordulhat jogorvoslatért.


(2) Az intézményvezető köteles a kérelmezők szociális és életkörülményeinek, jövedelmi, vagyoni viszonyainak, továbbá annak tisztázására, hogy a kérelem a megfelelő ellátás igénybe vételére irányul- e, és a rászorultság feltételei fennállnak-e.


(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesítheti azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény- krízishelyzet- az azonnali ellátását indokolja, és nincs a községben eltartásra, gondozásra köteles és képes közeli hozzátartozója. (Ptk. 685. § b), p))


(4) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézmény vezetője a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak.


(5) A megállapodás tartalmazza:

a) az intézményi ellátás időtartamát,

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,

c) a személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat,

d) az intézményi jogviszony megszüntetésének a módját,

e) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának a módját.


(6) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben 30 napon belül megállapodás nem születik, az ellátást meg kell szüntetni.


(7) A személyi térítési díj megállapításáról, a felvéteről döntő intézményvezető az ellátás igénybe vételét megelőzően írásban értesíti a térítési díjfizetésre kötelezettet.


17. §


(1) Az ellátás megszüntetésének, illetve megszűnésének eseteire az Szt. 100., 101., 103., 104. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.


18. §

Záró rendelkezések


 1. Jelen rendelet 2014. január 14. napján lép hatályba.
 2. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2011. (III. 30.) számú rendelete, és az azt módosító 8/2011.(VIII.31.), 2/2013.(II.07.) számú rendeletek.


K.m.f.


Pásztor Gábor sk.                              Lakatos Enikő sk.

polgármester                                            jegyző