Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (V. 21.) önkormányzati rendelete

2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 21- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

10/2014. (V.21.) számú

r e n d e l e t eEperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

490.132 E Ft

Költségvetési bevétellel468.132E Ft

Költségvetési kiadással


22.000 E Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5., 6.1.,, 6.2., 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


 (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.