Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2014(X.20.)

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 10. 12

Eperjeske Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


(1)Eperjeske Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő- testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével- a képviselőknek.

2. §


(1) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 39.600 forint.


3. §


(1)  A tiszteletdíj utalásának napja a tárgyhót követő hó 5. napjáig

4. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  A rendelet rendelkezéseit 2014. október 12. -től kell alkalmazni.


Kmf.Pásztor Gábor sk.                                                                                   Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                 jegyző