Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2014(XI.25.)

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2019. 07. 01- 2019. 10. 17


Eperjeske Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

16/2014. (XI. 25.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e


a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


(egységes szerkezetben a 3/2017. (II. 06.),  a 9/2018.(XII.03.)  és a 6/2019.(VI.26.)számú rendelettel)


Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések


 1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei és bélyegzői


1.§


 1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Eperjeske Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.


 1. Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).

Székhelye: 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.


 1. A Képviselő-testület szervei:
 1. Eperjeske Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);
 2. Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);
 3. Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),
 4. Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)


 1. Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését
 2. A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését
 3. A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését
 4. A Képviselő-testület bizottságai körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését
 5. Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését
 6. A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezését, valamint a Jegyző elnevezését és a bélyegző sorszámát


A Képviselő-testület átruházott hatáskörei


2. §


1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a

             a)  halaszthatatlan esetekben az önkormányzati segély folyósítását,

             b) a köztemetés elrendelését,

             c) egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a munkanélküli foglalkoztatás keretében hatáskörét.

       2) A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza át a

      a)  méltányos ápolási díj megállapítása

      b)  közgyógyellátás megállapítása hatáskörét.

3.  §


(1)   Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a képviselő- testület tesz javaslatot.

(2)   Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha

            a) az átruházott hatáskör gyakorlója az önkormányzat érdekét, vagy jogszabályt sértő módon gyakorolja,

           b) amennyiben az átruházott hatáskör gyakorlásának jogosítottja a megbízást nem tudja teljesíteni, és az erről      szóló  jelentését a Képviselő-testületnek haladéktalanul eljuttatja.

      (3) Az (2) bekezdés a.) pontja szerinti visszavonásra bármely képviselő előterjeszthet indoklással ellátott javaslatot.

      (4) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol évente egy alkalommal a testületi ülésen.

II. Fejezet

A Képviselő-testület működése


A Képviselő-testület összehívása, vezetése


4. §

(1)   A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével 1 hónap időtartamot meghaladó távollét.


5. §

(1) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.

(2)  A Képviselő-testület ülését Eperjeske Község Önkormányzat házasságkötő termében tartja.

6. §


(1) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

a) tervezett időpontját,

b)  helyszínét,

c)  a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,

d)  az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

e)  az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékletként.

(2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal papír alapon hivatalsegéd útján kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni. A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzé teszi.

(3)  A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.

(4) Az üléstervre javaslatot tehetnek:

     a) Polgármester

     b) Képviselő

     c) Képviselő-testület bizottsága

     d) Jegyző

     e) Intézményvezető

(5) A Képviselő-testület üléstervét az adott  év január 31. napjáig fogadja el.

(6) Az ülésterv tartalmazza:

     a) az ülések tervezett időpontjait

     b) az ülések tervezett helyszíneit

     c) az ülések tervezett napirendi pontok tárgyát

     d) a napirendi pontokhoz kapcsolódó előadót

(7) Az ülésre meg kell hívni:

     a) a Képviselő-testület tagjait

     b) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét

     c) a napirendi pont tárgya szerint illetékes hivatalos ügyintézőt

     d) valamint akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő megtárgyalásához elengedhetetlenül szükséges
7. §


(1)  Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt 1 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.

(2)  A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra hívja össze.


8. §

A határozatképtelen ülést 3 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.


9.§


A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.


10.§


Az ülésvezető jogkörei:

a)  megállapítja az ülés határozatképességét,

b)  javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c)  tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat

d)  szünetet rendelhet el,

e)  lezárja a vitát

f)   szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat

g)   lezárja a napirendi pontok tárgyalását

h)   rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt

i)   bezárja az ülést.

      A tanácskozás rendje


11. §


(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

a)  polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;

b) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

c)  a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;

d)   a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

e)   határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok;

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.

(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

a)   az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

b)  az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,

c)  vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

d)  módosító javaslatok megtétele;

e)  döntés a módosító javaslatokról;

f)  döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról,

(4)  A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

12. §


(1) A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:

 a)  ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik.

(2)  A hallgatóság számára a hozzászólási jogot az ülésvezető biztosítja.


     Az előterjesztések


13. §


(1)   Előterjesztésnek minősül a képviselőtestület, a polgármester, vagy valamely képviselőtestületi képviselő által javasolt:

a) rendeleti javaslat

b) határozati javaslat

c) beszámoló

(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

(3)  Előterjesztés benyújtására jogosultak:

a) a képviselők;

b) a polgármester és az alpolgármester;

c) a jegyző;

d) a képviselő- testület által felkért személy vagy szerv vezetője

(4) Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.

(5)  A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról a 1. melléklet szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

(6)  A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - küldi meg véleményezésre, az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

     Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok


14. §


(1)   Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

(2)   Az alakuló ülés napirendje:

a) Tájékoztatás a választás eredményéről

b) Polgármester eskütétele

c) Önkormányzati képviselők eskütétele
d) Alpolgármester választás titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele
e) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
f) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésnek megállapítása

g) SZMSZ megalkotása

(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjait a polgármester jelöli ki eseti jelleggel a képviselő- testület jóváhagyásával.  A szavazatszámláló bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tájékoztatja a Testületet.

(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást a képviselő- testület által elfogadott 3 főből álló szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.

Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a szavazás helyét és időpontját;

b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket;

c) a szavazás eredményét.

(5) A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai írják alá.

(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

     A döntéshozatali eljárás


15. §

(1)   A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.

(2)   A névszerinti szavazás során a Jegyző abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.

(3) Titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik.


16. §


(1)  A polgármester a módosító indítványokat, az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról a hozzászólás sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének ,,igen” szavazata szükséges.

(2)  A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

(3) Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott esetekben.

(4) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.

(5) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:

a)  törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség.

17. §


(1)  A jegyző az önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2)  A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) a rendelet számát,

b) a rendelet tárgyát,

c) a megalkotás időpontját,

d) a hatálybalépés időpontját,

e) a módosító vagy hatályon kívül helyező rendelet számát, időpontját.

18. §


(1)  A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

a)  A határozat megjelölése tartalmazza:

b)  a Képviselő-testület megnevezését,

c)  a „ határozata” kifejezést

d)  a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,

e)   a határozat címét.

(2) Példa a határozat megjelölésére:

 „Eperjeske Község Önkormányzat

 Képviselő-testületének

…../……….(I.20.) határozata

a Képviselő-testület 2015. évi üléstervéről „

(3)   A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

a)   a Képviselő-testület döntését

b)   a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

c) normatív határozat esetén a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti kihirdetési záradékot, továbbá a polgármester és a jegyző aláírását.

(4) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(5)  A jegyző a normatív határozatokat a 17. § (1) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.

A jegyzőkönyv


                    19. §


(1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 1 példányban készül, melyből egy példányt a lakosság tájékoztatása érdekében a Jegyzőnél kell elhelyezni.

(2)     A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a távok maradt képviselők nevét, a távollét okát,

c) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,

d) a hozzászólók nevét, az elhangzott hozzászólások lényegét,

e) a hozzászólást szó szerint, ha azt a képviselő kéri, vagy a testület úgy dönt,

f) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, az azokkal kapcsolatos válaszokat

g) aláírásokat, dátumot, pecsétet

h) az egyszerű többséggel választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.

(3) A jegyzőkönyvbe való betekintést írásban lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban, munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető.


              A közmeghallgatás


            22. §


(1) A Képviselő-testület Eperjeske Község Önkormányzat tulajdonában lévő Jármy Kúriában közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 15 nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzéteszi.

(2) A képviselőtestület – szükség szerint –, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal válaszolni kell. Amennyiben a közérdekű kérdés, javaslat az ülésen nem válaszolható meg, arra a polgármesternek 15 napon belül írásban kell válaszolt adnia a kérdező részére. A válaszról a képviselőtestületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatni kell.

(4) A közmeghallgatással összehívására – mely egyben testületi ülés -, az ülés vezetésére, a tanácskozás rendjére, a döntéshozatalra, a szavazás rendjére, módjára , a jegyzőkönyv készítésére az e rendeletben foglaltak az irányadók.

III.  Fejezet

Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik


A Polgármester jogállása, feladatai


23. §


(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.

(2) Foglalkoztatási jogviszonya megválasztásának napjával jön létre.

(3) A képviselő-testület elnöke és törvényes képviselője a polgármester.

(4) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.

24. §

(1) A polgármester feladatairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 67. §- a rendelkezik. 

25. §


(1) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában meghatározott ügyek kivételével – valamennyi ügyben döntést hozhat.

(2) A polgármester– az Mötv. –ben meghatározott ügyek kivételével – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben:

a) rendkívüli eseményeknél,

b) pályázat benyújtásának határideje miatt.

(3) A polgármester 1. 000. 000.- Ft  értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


26. §


(1)  A Képviselő-testület tagjai közül 1 alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.


 A Bizottságok jogállása feladatai


27. §


(1)  Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottsága elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő.


28. §


(1) Az Ügyrendi Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.

(2) Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja el.

(A bizottsági tagok névsorát a rendelet 3. melléklete tartalmazza)


Az Önkormányzati Hivatal jogállása és feladatai


29. §


(1) A Hivatal jogi személyiséggel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Felügyeleti szerve Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő- testülete.

(2) Illetékességi területe: Eperjeske Község Közigazgatási Területe


  Az Önkormányzat társulásai, jogállása, feladatai


30. §


Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás


(1) Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik

(2) Társulás feladata, a társulás működési területét átfogó térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, amely magába foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványok korszerű, az Eu szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését, az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, az felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit.

31. §

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás


 (1) Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik

 (2) Következők feladatokra társultak:

     a) az egészségügyi alapellátás közös biztosítása, ezen belül a központi orvosi ügyelet közös szervezése, fenntartása,

     b) gyermekjóléti szolgálat biztosítása.

Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal jogállása, feladatai

 

32.§


(1) Az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkezik

(2) Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok:

     a) Eperjeske Község Önkormányzata

     b) Tiszamogyorós Község Önkormányzata

     c) Benk Község Önkormányzata

(3) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól és a települések összlakosságszáma 2000 fő.

(4) Minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munkák folyamatos ellátását, valamint biztosítani kell az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

(5) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton nem intézhetőek.

A Jegyző jogállása és feladatai


33.§


(1) Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetője a Jegyző, a kapcsolódó települései:

 • Eperjeske
 • Tiszamogyorós
 • Benk községek.

(2) A jegyző feladatairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdése rendelkezik.

(3) [1]A jegyzőt akadályoztatása esetén Juhász Tamara helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat

IV.  Fejezet

 A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok


34. §


A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző napig a polgármesternek köteles bejelenteni. A hiányzásokat az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván.


V.  Fejezet


 A Roma nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés szabályai


35. §


(1)[2]Az Önkormányzat a településen, a megyében működő Roma települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Képviselő- testületnek adja át véleményezésre. A Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében határozza meg szervezeti és működési rendjét.

(2) Amennyiben a települési nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a képviselő-testület döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület köteles a következő ülésén napirendre tűzni.

(3) A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011 évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Njt.) 81.§-ában meghatározott tárgykörökben önkormányzati döntést csak a nemzetiségi önkormányzat egyetértésével hozhat.

(4) A nemzetiségi önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott jogát az Njt. 83.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint gyakorolhatja.

(5) Az Njt. 80.§-ban foglalt kérdések tekintetében az önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást külön dokumentumban található.

A nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatásköre ellátáshoz szükséges, a települési önkormányzat tulajdonában lévő vagyon tekintetében a vagyon használatára vonatkozó együttműködési megállapodásban foglaltak vagyontárgyak tekintetében, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint biztosítani kell nemzetiségi önkormányzat használati jogát, azonban ez nem akadályozhatja a települési önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását.

(6) A nemzetiségi önkormányzat saját hatáskörében határozza meg:

a) az önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatát,

b) költségvetését, zárszámadását, a képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott források felhasználását.


VI . Fejezet


Záró rendelkezések


36. §


(1)  Ez a  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   Hatályát veszti:

            1.  1/2011. (II.14.) ÖR. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

K.m.f.


Pásztor Gábor sk.                                                                                          Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                     jegyző[1]

Kiegészítve a 6/2019.(VI:26.) számú rendelettel: Hatályos: 2019.VII.01. napjától

[2]

Módosította a 9/2018.(XII.03.) számú rendelete. Hatályos: 2018.XII.15. napjától