Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2014(XI.25.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2014. 11. 26- 2015. 03. 30

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


1. A rendelet célja, hatálya


(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtés biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM. rendelet alapján pályázott összmennyiség erejéig.

(2) E rendelet célja, hogy Eperjeske településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultság feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Eperjeske közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek


2. §


(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szén formájában 1q, de legfeljebb 10 q szociális tüzelőanyag segélyben részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A támogatást kérőnek a (3) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell, ebben az esetben jövedelemigazolás benyújtására nincs szükség. 

3. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra- függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől- az a személy, család

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. 

4. §


(1) Továbbá a 2. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl az a személy részesíthető szociális célú szén támogatásban, akinek

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,és lakása szénnel fűthető.

(2) Az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak.

A támogatás igénylésének a menete


5. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. melléklet)

(2) A kérelmeket 2014. december 19. napjáig folyamatosan lehet Eperjeske Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálásának határideje 2014. december 31.

(4) A szén átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. melléklet)

(5) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

6.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.


K.m.f.


                     Pásztor Gábor sk.                                                                    Lakatos Enikő sk.

                         polgármester                                                                             jegyző