Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2014(XII.15.)

Az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek -és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 12. 30

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek- és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


 1.  Az óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjak (ÁFÁ-val):
 1. tízórai: 70,-Ft/fő/nap
 2. ebéd: 175,-Ft/fő/nap
 3. uzsonna: 55,-Ft/fő/nap
 4. összesen: 300,-Ft/fő/nap


 1. Az iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjak (+ÁFA):
 1. ebéd: 240,-Ft/ fő / nap
 2. uzsonna: 80,-Ft / fő / nap
 3. összesen: 320,-Ft / fő / nap


 1. Az intézményi dolgozók-valamint az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói-étkezéséért (ebéd) fizetendő térítési díj: 345,-Ft / fő / nap + ÁFA


 1. Vendégebéd: 450,-Ft / fő / nap + ÁFA


 1. A képviselő-testület elhatározza, hogy 2015. évben az Arany János Általános Iskola és

Eperjeskei Kastélykert Óvoda intézményébe beiratkozott azon gyermekek és tanulók étkezési térítési díját, akik központi normatív támogatásban nem részesülhet, illetve csak részben részesülhetnek saját költségvetésből finanszírozza az önkormányzat. 

2.§


(1) A szociális étkeztetés (ebéd) térítési díja: 450,-Ft + ÁFA

3.§


 1. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2015.december 31. napján hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 1. A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától 2015.december 31.-napjáig kell alkalmazni. 


K.m.f.           Pásztor Gábor sk.                                                                                  Lakatos Enikő sk.

               polgármester                                                                                              jegyző