Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2014(XII.22.)

Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetmény kiegészítéséről

Hatályos: 2015. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban ( a továbbiakban : Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre ( a továbbiakban: köztisztviselő).

2.§


A Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke 2015. január 1.-től a köztisztviselő alapilletmény 20 %-a.

3.§


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától hatályon kívül helyezésig kell alkalmazni.


K.m.f.


Pásztor Gábor sk.                                                                                                                   Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                jegyző