Eperjeske Község Önkormányzata

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2014. 01. 14- 2014. 03. 30

Eperjeske Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2014. (I. 13.) önkormányzati

r e n d e l e t e


a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről


Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 2 m3 mennyiségben, aki Eperjeske Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57. 000 Ft-ot,

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs,

d) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 3m3- t meghaladó mennyiségű tűzifa.

(4) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.

(5) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2014. január 24.-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(6) A kérelmekről – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.

(7) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

(8) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

2. §


A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. március 31-én hatályát veszti.


K.m.f.                                 Pásztor Gábor sk.                                                              Lakatos Enikő sk.

                                  polgármester                                                                        jegyző

Mellékletek