Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 31- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

4/2014. (I.30.) számú

r e n d e l e t e

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2014. ( I. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


A 7. §. 1.(a) a „ Rendszeres szociális segély” –re vonatkozó részből kikerül „az önkormányzat felé adó tartozása nincs” szövegrész.

2.§.

A 8. §. „ Lakásfenntartási támogatás”- ra vonatkozó rész  (5) bekezdéséből kikerül „ az önkormányzattal szemben fennálló köztartozása van.” helyébe lép „ az önkormányzattal szemben kommunális adó és pótlék tartozása van.


3.§.

Ez a rendelet 2014. január 31.-én lép hatályba.


A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .K.m.f.

Pásztor Gábor sk.                                                                                  Lakatos Enikő sk.

polgármester                                                                                              jegyző