Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 10- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

5/2014. (II.18.) számú

r e n d e l e t e


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati rendelet 6. §-a vonatkozásában a felhatalmazást adó jogszabály a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 237.816  ezer forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét  237.816 ezer forintban

c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg, melyből 0 ezer forint a felhalmozási hiány és 0 ezer forint a működési hiány.


2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 14., 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


5. §

Az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 40.000.-Ft-ban állapítja meg. A felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke 7,5 %.


Záró rendelkezések

8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kmf.
   Pásztor Gábor  sk.                                                                           Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                        jegyző