Eperjeske Község Önkormányzata

települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2014. 02. 20

Eperjeske Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2014. (II. 18.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a települési hulladékgazdálkodásról


Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) -  g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Bevezető rendelkezések


 1. §

A képviselő – testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben ( továbbiakban : Hgt. )rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.

Általános rendelkezések

​2.§

 1. Eperjeske község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról az Észak – Alföldi Környezetgazdálkodói Kft ( 4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7. ) székhelyű gazdasági társaság kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.


 1.  A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki. A szervezett szolgáltatást igénybe vevők számára szabványos és rendszeresített szemétgyűjtő edényzet használata kötelező. A szemétgyűjtő edényzet lehet : 110 literes, 120 literes vagy 1100 literes és a szolgáltató által rendszeresített egyen zsák.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:


 1. az ingatlan használó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;
 2. az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;

 az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanít

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai


3. §

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Eperjeske közigazgatási területére terjed ki.


 1. Az ingatlan használó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4.§


 1. Az ingatlan használó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt, vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlan használó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


 1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan használót írásban köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.


 1. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – köteles értesíteni.


 1. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlan használót írásban értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.


 1. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlan használónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató Eperjeske Község Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlan használót a (2) bekezdés szerint értesíti.

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos Jogai és Kötelezettségei5.§


 1. A közszolgáltató kötelességei a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlan használóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:
 1. a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
 2. ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,
 3. a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,
 4. a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékhasznosításra történő átadása,
 5. a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,
 6. a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.


 1. A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
 1. megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
 2. ha a kihelyezett gyűjtőedényben mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.
 3. a kihelyezett gyűjtőedény a 30 kg tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz.

  6.§


 1. Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:


 1. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,
 2. a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növényi – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
 3. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.


 1. Ha az ingatlan használó a tulajdonváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában.
 2. Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.
 3. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.Az ingatlan használó Joga és Kötelezettségei


7.§ 1. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,
 2. a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növényi – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
 3. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.


 1. Ha az ingatlan használó a tulajdonváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt
 2. Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:
 3. a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában.
 4. Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.
 5. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


8.§


1.) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezését.

2.) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

3.) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9.§


1.) Az ingatlan használó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

2.) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlan használó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

3.) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


Hulladékszállítás rendje


10.§


 1. A hulladékszállítás minden héten hétfőn történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlan használókat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.
 2. A hulladékszállítás gyakorisága a településen a következő:
 1. hetente egyszer 1db 120 literes gyűjtőedény


Nem rendszeres közszolgáltatások


11.§


A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.


A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények12.§


A közszolgáltatási díjat a lakosság az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal által rendelkezésre bocsátott számla alapján kommunális adó formájában kötelesek megfizetni évente két részletben.

A rendelet betartásának ellenőrzése


13.§


 1. A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását a jegyző ellenőrzi.
 2. A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.
 3. Az az ingatlan használó, aki:
 1. a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, és ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban nem jelenti be,
 2. a hulladék elszállítása céljából a gyűjtőedény úgy helyezi ki, hogy az akadályozza a jármű – és gyalogosforgalmat, vagy annak elhelyezése baleset – vagy károkozás veszélyt idéz elő,
 3. a közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé, és használhatóvá,
 4. a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik, vagy
 5. a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változást írásban nem jelenti be az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján, a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és 50. 000 Ft –ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések


14.§


 1. Ez a rendelet 2014. február 20.-án lép hatályba.
 2.  Hatályát veszti a szemétszállítási díjakról szóló 12/2011. (XII. 01.) rendelet.


K.m.f.


Pásztor Gábor sk.                     Lakatos Enikő sk.

polgármester                                    jegyző