Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 01- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

8/2014. (IV.24.) számú

r e n d e l e t e

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

A 8.§. (1.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ Normatív lakásfenntartási támogatásban részesül az a személy, akinek a kérelem beadásakor a lakókörnyezete rendezett, a (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelel.” 

2.§.


Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.


A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


K.m.f.

Pásztor Gábor sk.                                                                                 Lakatos Enikő sk.

polgármester                                                                                             jegyző