Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015(XII.14.)

Az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről és illetmény alapjáról

Hatályos: 2016. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő).

2.§


A köztisztviselői illetményalapot az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében 40. 000 Ft-ban állapítja meg.   

3. §


A Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletmény 20 %-a.

4.§


  1. A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától hatályon kívül helyezésig kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2014. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet.


kmf.


Pásztor Gábor                                   Dr.Gál-Lakatos Enikő

                                                polgármester                                               jegyző