Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

A települési szociális ellátásokról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2022. 05. 31
Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a), d), és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

 A rendelet célja

E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 
2. §

 A rendelet hatálya

(1) Ezen rendelet hatálya kiterjed Eperjeske Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(2) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

3.§

 Eljárási szabályok

(1) E rendeletet a Szoctv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt.-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.
(2) A települési szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalnál. (a továbbiakban: Eljáró hatóság).
(3) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.
(4) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
(5) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
c) álláskeresési támogatás esetén a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Záhonyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának határozatával,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).
(7) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az Eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.
(8) Az Eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg.
(9) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az Eljáró hatóság rendelkezésére, az eljárást az Eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(10) A rendszeres pénzellátások kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az ellátásban részesülő személy részére történő kifizetéssel történik az ügyfél által megadott bankszámlára.
(10) E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szoctv. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
4.§


 A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

(1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A jegyző a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A jegyző döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságnál benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
5. §

Az önkormányzat által biztosított támogatások köre

(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli települési támogatás vagy kamatmentes települési kölcsön nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult személynek
a)      pénzbeli ellátás
-          települési lakhatási támogatás
-          települési temetési támogatás
-          kamatmentes települési kölcsön
-          beiskolázási támogatás
b)      pénzbeli, de természetben is nyújtható ellátások:
-          rendkívüli települési támogatás
c)       természetbeni ellátás
-          köztemetés
-          idősek támogatása
-          egyéb természetbeni ellátás (étkezés, tankönyv)
d)      személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

6. §

Települési lakhatási támogatás

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek és családoknak az általuk életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaikhoz.
(2) Települési lakhatási támogatást ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult részére állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek számától.
(3) A települési lakhatási támogatást pénzbeli ellátásként kell folyóstani.  
(4) A települési lakhatási támogatás folyósításának a feltétele, hogy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek az önkormányzattal szemben köztartozása (kommunális adó, gépjárműadó, pótlék) nem lehet. Amennyiben van minden hónap 10.-ig köteles a részére megállapított összeg erejéig, ezt az összeget e tartozás rendezésére fordítani, melyet a befizetett csekkel tud bizonyítani, amit minden hónap 10.-ig bemutat az önkormányzati hivatalnál. Amennyiben fizetési szándéka az előírtaknak megfelelően nincs, úgy a részére megállapított támogatást meg kell szüntetni az előző hónap utolsó napjával, és a megszüntetést követő 1 évig új támogatás megállapítására nincs lehetőség ugyanazon lakás vonatkozásában.   
 (5) Települési lakhatási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, azaz a 28. 500 Ft.
(6) A lakhatási támogatás összege 4000 Ft/ hó.
(7) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától  kell megállapítani.
(8) A lakhatási támogatás legfeljebb 1 évre, de maximum az adott év december 31. napjáig állapítható meg.
(9) A lakhatási támogatás lejártát követően a kérelmező új kérelmet a támogatás megszűnését követő hónap első napjától adhat be újra.
(10) Egy lakcímen csak egy kérelmező részére nyújtható lakhatási támogatás, függetlenül az ott élő háztartások számától
(11) A települési lakhatási támogatás az üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra nem állapítható meg.
(12) A kérelemhez be kell csatolni:
- a háztartás tagjainak megelőző havi jövedelemigazolását
- vagyonnyilatkozatot
 (13) Ha a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni az adott hónap utolsó napjával.
(14) Aki 2015. évben a korábbi szabályok szerinti normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, lakhatási támogatást csak a lakásfenntartási támogatás megszűnését követő hónaptól igényelhet.
(15) A települési lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
7.§

 Rendkívüli települési támogatás

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, vagy nem várt többletkiadása keletkezik,
b) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár: tűz, szél, hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás
c) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
d) bűncselekmény vagy szabálysértés következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
e) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása),
f) gyermek megszületése, családba való visszakerülése, iskoláztatása veszélybe kerül,
g) gyógyászati segédeszközök, gyógyszer beszerzése,
h) ha élete, testi épsége veszélybe kerül élelmiszerhiány, vagy téli időszakban fűtőanyag hiánya miatt,
i) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni.
(3) A rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) eseti jelleggel, ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
b) rendkívüli gyógyszersegélyként az esetenként jelentkező nagyobb mértékű gyógyszerkiadások mérséklésére,
c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén,
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás összege 3000 Ft- nél kevesebb és 20  00 Ft- nál több nem lehet, és egy éven belül legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.  
 (5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 30 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.
(6) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítását követő 15 napon belül az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi ügyintézője gondoskodik.
(7) A rendkívüli gyógyszersegély iránti kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás, gyógyszertár által kiállított számla.
(8) A kérelem elbírálása a képviselő- testület hatáskörébe tartozik.
8. §

Települési temetési támogatás

(1) Kérelem alapján települési temetési támogatás állapítható meg annak személynek, aki Eperjeskén állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott.
(2) A települési támogatás összege:
a) ha az eltemettető és az elhunyt is Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező lakos, abban az esetben 25.000Ft
b) ha az eltemettető nem Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező lakos, de az elhunyt hozzátartozó Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkezik, abban az esetben 15. 000 Ft
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a települési támogatás megállapítását követően a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapító határozat számát az eredeti temetési számlára fel kell vezetni, az alábbi szövegezéssel: ,,…/2015/E számú határozat alapján ….Ft összegű települési temetési támogatás került kifizetésre …………………………. napján Eperjeske Község Önkormányzat házipénztárából.” 
(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt települési temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
(5) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.


9. §

Kamatmenetes települési kölcsön


(1) A 8. §-ban meghatározott települési temetési támogatáson túl kamatmentes kölcsön adható az eltemettető hozzátartozó részére, továbbá annak akinél egyéb kritikus helyzet következik be.   
(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 100 000 Ft lehet, és az maximum 12 hónapra adható. Az összeg folyósítása az igénylő részére a bekövetkezett kár mértékének megfelelő arányában történik.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kölcsönre szánt összegről szóló számlát, árajánlatot.
(4) A kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(5) Az esedékes törlesztő részlet megfizetésének elmulasztása esetén a teljes hátralékos összeg esedékesség válik a munkabérből való letiltással. Nem részesíthető önkormányzati támogatásban az, aki a korábban igénybe vett kamatmentes kölcsönt maradéktalanul nem fizette vissza. 
10. §

Köztemetés

(1) A köztemetést a polgármester rendeli el az Szoctv. 48. §-ában foglalt rendelkezések szerint. 
11. §

Beiskolázási támogatás

(1) A Képviselő- testület beiskolázási támogatást állapíthat meg hivatalból évente egyszer az Eperjeskén állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó nappali tagozaton tanuló középiskolás tanulók részére.
(2) A kifizetéshez csatolni kell:
a) intézmény igazolását a jogviszonyról,
b) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát.
(3) A támogatást és annak mértékét a Képviselő- testület az éves költségvetési rendelet alapján határozattal állapítja meg.

(4) A támogatást pénzbeli ellátásként kell megállapítani, mely az önkormányzat házipénztárában vehető fel.


12. §

Egyéb természetbeni ellátás

(1) Azon családok, amelyek óvodás, vagy általános iskolás gyermekei jogszabály alapján nem részesülnek étkezési, illetve tankönyv támogatásban, az önkormányzat támogatásban részesíti. Összege az éves költségvetésben kerül elfogadásra. 
13. §

Idősek támogatása

(1) A Képviselő- testület az idősek részére évi egyszeri támogatást nyújthat hivatalból.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás annak az idősnek nyújtható, aki életvitelszerűen Eperjeskei lakcímen él és szociálisan rászorult.
(3) Szociálisan rászorult az az idős ember, aki 70. életévét a támogatás megállapítása évének december 31. napjáig betölti.
(4) A támogatás nyújtása kiterjed a 70. életévet betöltött személyek házastársaira is függetlenül az életkorukra.
(3) A (3)  bekezdés szerinti szociális rászorultság elbírálása a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai alapján történik.
(6)A támogatást és annak mértékét a Képviselő- testület az éves költségvetési rendelet alapján határozattal állapítja meg.
(7) A megállapított támogatás természetben vásárlási utalvány formájában adható, mely a helyi boltokban vásárolható le.

III. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI


14. §


  1. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap ellátásokat, amelyek községünkben az alábbiak:
  1. szociális étkeztetés egyszeri meleg étkezés formájában,
  2. házi segítségnyújtás,
  3. családsegítés
  4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  5. támogató szolgáltatás
  6. idősek otthona
  7. idősek nappali ellátása
  8. fogyatékosok nappali ellátása

Az igénybevételt az intézmény székhelye szerint alkotott rendelet szabályozza.

(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Mándoki Térségi Szociális Központ intézménye útján biztosítja. Az ellátások igénybevétele önkéntes.


15. §


(1) Az Önkormányzat a Mándoki Térségi Szociális Központ útján biztosítja az Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontjában írt családsegítést. A családsegítésre vonatkozó részletes szolgáltatásokra az Szt. 64. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) Szociális étkeztetésben kell részesíteni azt az Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező lakost, az általa eltartottat, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, psziciátriai vagy szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes étkezésről más módon gondoskodni.

a) a szociális étkezést az önkormányzat által működtetett konyhán lehet igénybe venni térítési díj fizetése mellett elszállítással.

b) szociális étkezés a Mándoki Térségi Szociális Központ útján házhoz szállítással azon személy részére biztosítható, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. A Házhozszállítás díjmentes.

(3) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú, illetve az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthon önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek gondoskodni és ezért ezt az ellátási formát igénylik. 

(4) Szociálisan rászorultnak minősül:

a) 62. életévét betöltött személy

b) életkorára tekintett nélkül a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, hadigondozott, rokkantsági járadékos, az I. és II. csoportú rokkantság alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy

c) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy életkorára tekintet nélkül

d) hajléktalan személy életkorára tekintet nélkül

(5) A szociális rászorultságot, a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget háziorvosi vagy kezelőorvosi szakvélemény igazolja.

(6) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

(7) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a  szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.

(8) Az ellátás igénybevételét megelőzően étkeztetés- ide nem értve a népkonyhát- és házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet vizsgálni kell.  

(9) A jövedelemvizsgálatot:

a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően,

b) házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szolgáltatás iránti kérelem alapján, az intézményvezető kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát a külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságnál.

16. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele


(1) Az alap/ szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Mándok Térségi Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a felvételről, illetve az ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha az ellátást igénylő, illetve annak képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz, a képviselő- testülethez fordulhat jogorvoslatért.

(2) Az intézményvezető köteles a kérelmezők szociális és életkörülményeinek, jövedelmi, vagyoni viszonyainak, továbbá annak tisztázására, hogy a kérelem a megfelelő ellátás igénybe vételére irányul- e, és a rászorultság feltételei fennállnak-e.

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesítheti azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény- krízishelyzet- az azonnali ellátását indokolja, és nincs a községben eltartásra, gondozásra köteles és képes közeli hozzátartozója.

(4) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézmény vezetője a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak.

(5) A megállapodás tartalmazza:

a) az intézményi ellátás időtartamát,

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,

c) a személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat,

d) az intézményi jogviszony megszüntetésének a módját,

e) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának a módját.

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben 30 napon belül megállapodás nem születik, az ellátást meg kell szüntetni.

(7) A személyi térítési díj megállapításáról, a felvételről döntő intézményvezető az ellátás igénybe vételét megelőzően írásban értesíti a térítési díjfizetésre kötelezettet.

(8) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi térítési díjait az önkormányzat külön rendelete szabályozza. 

17. §


(1) Az ellátás megszüntetésének, illetve megszűnésének eseteire az Szt. 100., 101., 103., 104. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.


IV. Fejezet

Átmeneti rendelkezés

18.§

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének az 1/2014. (I. 13.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a 2015. február 28. napja előtt jogerősen megállapított méltányossági ápolási díj és a 2015. február 28. napjáig folyamatban lévő méltányos közgyógyellátások esetében a 2015. február 28. napjáig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
V. Fejezet

Záró rendelkezések

19. §

Hatályba léptető rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló többször módosított 1/2014. (I. 13.) önkormányzati rendelete.


K.m.f


                Pásztor Gábor sk.                                                                          Lakatos Enikő sk.

                Polgármester                                                                                           jegyző