Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 27- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

420.897 E Ft

Költségvetési bevétellel

361.102 E Ft

Költségvetési kiadással

59.795 E Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 28., 29., 30. mellékletek szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4., 5., 6., 10., 11., 21. és 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - 15. melléklet – mérlegben 576.548 e Ft értékben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19., 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2015. május 27.-én lép hatályba.


K.m.f.


Pásztor Gábor                                                                                     Lakatos Enikő

polgármester                                                                                               jegyző


Mellékletek