Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015(XI.19.)

Az önkormányzat fenntartásában álló gyermek-és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól

Hatályos: 2016. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek- és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


 1.  Az óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjak( +ÁFA)
 1. tízórai:                                         120,-Ft/fő/nap
 2. ebéd:                                          230,-Ft/fő/nap
 3. uzsonna:                                    100,-Ft/fő/nap
 4. összesen:                                  450,-Ft/fő/nap


 1. Az iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjak (+ÁFA):
 1. tízórai:                                         120,-Ft/fő/nap
 2. ebéd:                                          370,-Ft/ fő / nap
 3. uzsonna:                                    100,-Ft / fő / nap
 4. összesen:                                  590,-Ft / fő / nap


 1. A településen működő nem Önkormányzati fenntartású Intézmények dolgozói,valamint az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói-étkezéséért (ebéd) fizetendő térítési díj: 345,-Ft / fő / nap + ÁFA


 1. Vendégebéd: 450,-Ft / fő / nap + ÁFA


 1. A képviselő-testület elhatározza, hogy 2016. évben az Arany János Általános Iskola és

Eperjeskei Kastélykert Óvoda intézményébe beiratkozott azon gyermekek és tanulók étkezési térítési díját, akik központi normatív támogatásban nem részesülnek, az Önkormányzat  saját költségvetésből a szociális keret terhére finanszírozza a napi háromszori étkezést ezen tanulók részére. 

2.§ 1. A szociális étkeztetés (ebéd) térítési díja: 550,-Ft + ÁFA

3.§


 1. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2016.december 31. napján hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 1. A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától 2016.december 31.-napjáig kell alkalmazni.  


kmf.


             Pásztor Gábor                                                                                                   Dr.Gál-Laktos Enikő

              polgármester                                                                                                             jegyző