Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2015(XI.19.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2015. 11. 20

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

1. A rendelet célja, hatálya


(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtés biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázott összmennyiség erejéig

(2) E rendelet célja, hogy Eperjeske településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultság feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Eperjeske közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek


2. §


(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szén formájában 1q, de legfeljebb 10 q szociális tüzelőanyagban részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) lakásfenntartási támogatásra vagy települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Továbbá támogatás nyújtható, azon személyek részére, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy

b) rehabilitációs ellátásban részesülő személy,(nyugdíjszelvény alapján)

c) fogyatékossági támogatásban részesülő személy

d) emelt összegű családi pótlékban részesülő személy

h) ápolási díjban részesülő személy

i) egyedül élő személy: (lakcímnyilvántartás adatai alapján)

j) regisztrált munkanélküli személyek (hatósági bizonyítvány alapján)

k) közgyógyellátási támogatásban részesülő személy

(4) A támogatást kérőnek a (2)- (3) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.

(5) Akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 300%-át.

3. §


 (1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. 

3. A támogatás igénylésének a menete


4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. melléklet)

(2) A kérelmeket 2016. január 30. napjáig folyamatosan lehet Eperjeske Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálásának határideje 2016. február 28.

(4) A szén átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. melléklet)

(5) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

5.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.


kmf.


             Pásztor Gábor                                                                                                         Dr. Gál-Lakatos Enikő

               polgármester                                                                                                                   jegyző