Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2015(XII.14.)

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

A rendelet hatálya


Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testülete Eperjeske Község illetékességi területére iparűzési adót vezet be határozatlan időre.

  1. §.


Az adó mértéke


  1. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,4 %-a.


  1. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000,- Ft.


3.§

Adómentesség


Mentes az iparűzési adó alól: a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevételének legalább 80%-a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

4.§.


A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi  XCII. törvény, valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

5.§


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a

                     - 13/2003.(XII.29.) önkormányzati rendelet

              - 10/2007.(VII.11.) önkormányzati rendelet

   -15/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet


kmf.


            Pásztor Gábor                                                  Dr.Gál-Lakatos Enikő

 polgármester                                                             jegyző