Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2016(XI.28.)

A települési szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01
1. §

A rendelet 6. § (4) bekezdése 2016. december 31. napjával hatályon kívül helyezésre kerül. Ennek megfelelően a 6.§ számozása 5-ről 4-re, 6-ról 5-re, 7-ről 6-ra, 8-ról 7-re, 9-ről 8-ra, 10-ről 9-re, 11-ről 10-re, 12-ről 11-re.
2. §

A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint változik.:

(1) Kérelem alapján települési temetési támogatás állapítható meg annak az eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott. (2) A települési támogatás összege:
a) ha az eltemettető és az elhunyt is Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező lakos, abban az esetben 25.000Ft
b) ha az elhunyt nem Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkező lakos, de a hozzátartozó Eperjeskei állandó lakcímmel rendelkezik, abban az esetben 15. 000 Ft
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a települési támogatás megállapítását követően a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapító határozat számát az eredeti temetési számlára fel kell vezetni, az alábbi szövegezéssel: ,,…/2016/E számú határozat alapján ….Ft összegű települési temetési támogatás került kifizetésre …………………………. napján Eperjeske Község Önkormányzat házipénztárából.” 
(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt települési temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
(5) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
3. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1 napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 


k.m.f.

Pásztor Gábor  sk.                                                                                         Dr. Gál-Lakatos Enikő sk.
 polgármester                                                                                                                jegyző