Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2017(XII.04.)

Intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2020. 02. 28

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek- és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


 1.  Az óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjak( +ÁFA)
 1. tízórai:                                         150,-Ft/fő/nap
 2. ebéd:                                           370,-Ft/fő/nap
 3. uzsonna:                                     150,-Ft/fő/nap
 4. összesen:                                   670,-Ft/fő/nap
 1. Az iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjak (+ÁFA):
 1. tízórai:                                         150,-Ft/fő/nap
 2. ebéd:                                           370,-Ft/ fő / nap
 3. uzsonna:                                     150,-Ft / fő / nap
 4. összesen:                                   670,-Ft / fő / nap
 5. A településen működő nem Önkormányzati fenntartású Intézmények dolgozói, valamint az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói-étkezéséért (ebéd) fizetendő térítési díj: 345,-Ft / fő / nap + ÁFA
 6. Vendégebéd: 450,-Ft / fő / nap + ÁFA
 7. A képviselő-testület elhatározza, hogy 2018. január 1.-től határozatlan ideig  a Dr. Udvari István Általános Iskola és Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha intézményébe beiratkozott azon gyermekek és tanulók étkezési térítési díját, akik központi normatív támogatásban nem részesülnek, az Önkormányzat saját költségvetésből a szociális keret terhére finanszírozza a napi háromszori étkezést e tanulók részére. 

2.§


 1. A szociális étkeztetés (ebéd) térítési díja: 550,-Ft + ÁFA

3.§

 1. A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni.
 2.  Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kmf.


  Pásztor Gábor sk.                                                                                                         Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                             jegyző