Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2018(VI.01.)

Eperjeske Község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 7/2005.(VII.21.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 04

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


Az 5/2010. (VIII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 22. §. (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

A Szabályozási Terv nem érintett részei érvényben maradnak.

2.§.

E rendelet 2018. június 04. napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kmf.

 Pásztor Gábor  sk.                                                                                                                      Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                           jegyző