Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2019(X.21.)

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 10. 22

Eperjeske Község Önkormányzat

 Képviselő- testületének

10/2019. (X.21.)

R e n d e l e t e


a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed - a polgármester és alpolgármester kivételével - a képviselő-testület tagjaira.

(2) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjra jogosultság a megbízatás megszűnéséig jár.

2. §

(1) A képviselőt havonta megillető tiszteletdíj 39. 600,- Ft.

 (2) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(3) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot, évente a polgármesterhez kell benyújtani, legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig, melyben meg kell határozni, hogy mely időtartamra szól a lemondás.

(4) A lemondásban a képviselő rendelkezhet a lemondott tiszteletdíj más célra való felhasználásáról.

(5 A tiszteletdíj havonta kerül elszámolásra és kifizetésre. A tiszteletdíj kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal utalás és készpénz útján gondoskodik minden hónap 10.-ig.

3. §

A képviselőknek a képviselő-testület képviseletében, vagy képviselő-testület és a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, számlával igazolt költségének kifizetését a Mötv. 35. § (3) bekezdése szerint a polgármester engedélyezi.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 13-tól kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2014. (X.20.) számú önkormányzati rendelet.


Kmf.
   Pásztor Gábor sk.                                                                                                    Dr. Gál-  Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                 jegyző