Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2019(III.21.)

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményéről

Hatályos: 2019. 03. 22

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §.

A rendelet hatálya az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2.§

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben, 2019. január 1-től  2019. november 30.-ig 46.380,-Ft.

3.§

A Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletmény 20 %-a.
4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2015. (XII.14.) számú önkormányzatirendelet.
 Pásztor Gábor                                                                                                                       Dr. Gál-  Lakatos Enikő

   polgármester                                                                                                                                           jegyző