Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2020(I.23.) Önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2020. 03. 01

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2020(I.23.) Önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek- és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

1. Az óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjak( +ÁFA)

a. tízórai: 150,-Ft/fő/nap

b. ebéd: 370,-Ft/fő/nap

c. uzsonna: 150,-Ft/fő/nap

d. összesen: 670,-Ft/fő/nap

2. Az iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjak (+ÁFA):

a. tízórai: 150,-Ft/fő/nap

b. ebéd: 370,-Ft/ fő / nap

c. uzsonna: 150,-Ft / fő / nap

d. összesen: 670,-Ft / fő / nap

c. A településen működő nem Önkormányzati fenntartású Intézmények dolgozói, valamint az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói-étkezéséért (ebéd)

fizetendő térítési díj: 410,-Ft / fő / nap + ÁFA

d. Vendégebéd: 579,-Ft / fő / nap + ÁFA

e. A képviselő-testület elhatározza határozatlan ideig a Dr. Udvari István Általános Iskola és Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha intézményébe beiratkozott azon gyermekek és tanulók étkezési térítési díját, akik központi normatív támogatásban nem részesülnek, az Önkormányzat saját költségvetésből a szociális keret terhére finanszírozza a napi háromszori étkezést e tanulók részére.

2.§

1. A szociális étkeztetés (ebéd) térítési díja: 579,-Ft + ÁFA

3.§

1. A rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni.

2. Ezzel egyidejűleg a 13/2017.(XII.04.) számú önkormányzati rendelet 2020. február 29. napjával hatályon kívül helyezésre kerül.

3. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pásztor Gábor
polgármester

Dr. Gál-Lakatos Enikő
jegyző