Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020(I.23.)számú önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 02. 01

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § /2/ bekezdésében, valamint és a  45.§ /6/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról a következőket rendeli el.


A rendelet célja


1.§.


A rendelet célja Eperjeske község termőtalajának és ivóvíz készletének a védelme.

Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

A rendelet hatálya


2.§./1/ A rendelet hatálya kiterjed Eperjeske község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.


/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési hulladékokra, ezekkel összefüggő tevékenységekre.A közszolgáltató és ártalmatlanító hely megnevezése


3.§.


/1/ Eperjeske község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: az Eperjeske 2007 Kft.

/ továbbiakban: közszolgáltató./


/2/ Eperjeske község közigazgatási területén, lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket Győröcske által üzemeltett szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni.


A közszolgáltatás ellátásának rendje


4.§.


/1/ Eperjeske község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.


/2/  A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata:

  

       a./ a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,


       b./ a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval szerződés megkötése.


/3/ A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás  céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


5.§.


/1/ A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat képviselő-testülete szerződést köt./2/ A szerződésben meg kell jelölni:

       a./ a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

       b./ a teljesítés helyét,

       c./ a begyűjtési gyakoriságot,

       d./ a felek jogait és kötelességeit.


/3/      A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

            a./ a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

            b./ a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

            c./ a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

            d./ az irányadó jogszabályok meghatározásáról,Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei6.§.


/1/Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint- gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.


/2/ Az ingatlan tulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse.


/3/ Az ingatlan tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3.§ /1/ bekezdésében meghatározott közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét kiegyenlíteni.


/4/ Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlan tulajdonost írásban értesítette.


/5/  A nem közművel  összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlan tulajdonosnak kell  a közszolgáltatótól megrendelni.


/6/ Az ingatlan tulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű számára úgy, hogy a feladatát elláthassa.


/7/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlan tulajdonos nem végeztetheti.


/8/ Az ingatlan tulajdonos köteles rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és annak elvégzéséhez megfelelő feltételeket biztosítani.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei7.§.


/1/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az megfeleljen az mindenkor érvényes jogszabályoknak.


/2/ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell elvégezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést meg kell szüntetni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.


/3/ A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül az igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni.


/4/ Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak az elszállítását.


/5/ A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a /4/ bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízgyűjtő műbe nem helyezhető el.


/6/A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására  vonatkozó eredetét igazolni és ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.


/7/ A közszolgáltatónak rendelkezni kell:

      

       a./ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására illetékes környezetvédelmi  felügyelőség által nyilvántartásba vett engedéllyel.

       b./ közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei.8.§.


/1/ Az ingatlan tulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


/2/ A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot lehelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző más személyek élet-és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.


/3/ Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, mely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


/4/ A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a /3/ bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen a szennyvíztisztító műbe a külön jogszabályok figyelembevételével nem  helyezhető el.


A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és fizetendő díj megállapítása


9.§.


/1/ Az ingatlan tulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


/2/  A közszolgálattó számlát bocsát ki az ingatlan tulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. A teljesített közszolgáltatásra vonatkozó számlát a magánszemélyek készpénzben a szolgáltatás teljesítésekor a nem magánszemélyek pedig utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek kiegyenlíteni.


/3/ Az ingatlan tulajdonos a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésére vonatkozólag halasztó hatálya nincs.


/4/ A kifogásra annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató köteles válaszolni.


/5/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzé teszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére, vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


10.§.


/1/ Az ingatlan tulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait, ha tulajdonos változás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


/2/ A közszolgáltató köteles az ingatlan tulajdonos személyes adatainak  kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.


Záró rendelkezések


11.§.


  1. A rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni.
  2. Ezzel egyidejűleg a 10/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet 2020. január 31. napjával hatályon kívül helyezésre kerül.
  3.  Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.sz. melléklet a 2/2020. (I. 23.) számú önkormányzati rendelethez.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj: (bruttó)Lakossági:                                                                          10.000 Ft/alkalom

Közintézmények:                                                                12.500 Ft/alkalomKmf.


 Pásztor Gábor sk.                                                                                                           Dr. Gál-  Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                     jegyző