Eperjeske Község Önkormányzat Polgármestere 7/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2021. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzat Polgármestere 7/2020. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek- és szociális étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjairól, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjak( bruttó)

tízórai: 190,-Ft/fő/nap

ebéd: 470,-Ft/fő/nap

uzsonna: 190,-Ft/fő/nap

összesen: 850,-Ft/fő/nap

Az iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjak (bruttó):

tízórai: 190,-Ft/fő/nap

ebéd: 470,-Ft/ fő / nap

uzsonna: 190,-Ft / fő / nap

összesen: 850,-Ft / fő / nap

A településen működő nem Önkormányzati fenntartású Intézmények dolgozói, valamint az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói-étkezéséért (ebéd) fizetendő térítési díj: 520 ,-Ft / fő / nap

Vendégebéd: 735,-Ft / fő / nap

A képviselő-testület elhatározza határozatlan ideig a Dr. Udvari István Általános Iskola és Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha intézményébe beiratkozott azon gyermekek és tanulók étkezési térítési díját, akik központi normatív támogatásban nem részesülnek, az Önkormányzat saját költségvetésből a szociális keret terhére finanszírozza a napi háromszori étkezést e tanulók részére.

2. § A szociális étkeztetés (ebéd) térítési díja: 735,-Ft

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

és rendelkezéseit a hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni.

Ezzel egyidejűleg a 1/2020.(I.23.) számú önkormányzati rendelet 2020. december 31. napjával hatályon kívül helyezésre kerül. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pásztor Gábor
polgármester

Dr. Gál-Lakatos Enikő
jegyző