Eperjeske Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021(II.15.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Eperjeske Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

  1. költségvetési bevételi főösszegét   383 998 175 forintban,
  2. költségvetési kiadási főösszegét     383 998 175 forintban

állapítja meg.

                                                                         2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati jogalkotás kiadásait a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által működtetett könyvtár kiadásait az 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a községgazdálkodás kiadásait az 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület a köztemető kiadásait a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított segélyek kiadásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület a 2021. évi átadott pénzeszközök kimutatást a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

10.§

A Képviselő-testület a Eperjeske Község Önkormányzat 2021. évi kiadásait a 5.2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11.§

A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha kiadásait a 3.1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásait feladatonként és rovatonként a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

14.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételei rovatonkénti megosztását a 5.2.melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15.§

A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert  Óvoda és Konyha működésének és ágazati feladatainak támogatását a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


16.§

A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

17.§

A Képviselő-testület a kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontását a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

18.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait bontásban a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

19. §

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

20.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1.-től kell alkalmazni.
Pásztor Gábor sk.                                                                                                     Dr. Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                               jegyző

Mellékletek