Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Eperjeske község településképének védelméről szóló 14/20217(XII.14.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Eperjeske község településképének védelméről szóló 14/20217(XII.14.) számú rendelet módosításáról

Eperjeske Község Önkormányzatának - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Eperjeske Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A bevezető részben a Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, helyébe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály lép.

2. § (1) A rendelet 14.§ 2 bekezdése az alábbiak szerint módosul: Településkép szempontjából meghatározó területeka) a Településközpont településrész,b) Beépítésre nem szánt területek (2) A rendelet 14. § 3bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:A 14. § (2) a), b) pontokban felsorolt településkép szempontjából meghatározó területek beazonosítása a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási terven történik. A területi lehatárolásukat az országos jogszabályok alapján kell megállapítani.

3. § (1) A rendelet 15. § 2, 4, 6 bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

(2) A tetőfedő anyagok közül kék, sárga színek és árnyalatai nem alkalmazhatók.

(3) A homlokzatok színezésére harsány, élénk színek nem alkalmazhatók.

(4) Az utcai homlokzat átszínezése részlegesen nem történhet.

4. § A rendelet 18. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1)A homlokzat és a fedés színének, megválasztásánál a erős tónusú színek nem alkalmazhatóak.

(2) A homlokzati anyaghasználat esetében a tájidegen anyagok nem alkalmazhatóak.

(3) Rönkfából gerendaház, továbbá műanyag lambériás borítású homlokzat nem építhető.

(4)A tető formájaként többszörösen összetett tető nem építhető. A tájra és a kulturális hagyományokra tekintettel a tájidegen attikával nem takart 10°-nál meredekebb félnyereg-, vagy 20°-nál alacsonyabb hajlású tető, az úgynevezett mediterrán tetőforma nem alkalmazható.

(5) Sárga és kék színárnyalatú fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható.

(6) A nyílászárók és a homlokfelület anyaga az épület és építmény rendeltetésétől eltérő igényű és megjelenésű nem lehet.

5. § A rendelet 27. § 3 bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

  • a) beépítésre szánt területen belül nem megengedett

6. § (1) A VII. fejezet megnevezéseaz alábbiak szerint módosul: Településképi kötelezés, Településkép- Védelmi bírság

(2) A 38.§ (4), (5), (6),és(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) A településképi követelmények be nem tartása esetén a polgármester településkép-védelmi bírságot szabhat ki az ingatlan tulajdonosára, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(5) A településkép-védelmi bírságot határozatban kell kiszabni és azt tértivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.

(6) A településkép-védelmi bírság összege:

a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 100. 000 - 200.000 forint,

b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 50.000 - 100.000 forint,

c) egyéb településképi követelmény és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 20.000 - 50.000 forint,

d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint

(8) A településkép-védelmi bírság befizetésének módja:

a) a bírság kiszabásáról szóló határozatban meghatározott határidőben és az abban megjelölt önkormányzati bankszámlaszámra történő befizetéssel.

b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára történik a behajtása.

7. §

(1) A bevezető részben”( továbbiakban: Tktv.)” a rövid megjelölés hatályon kívül helyezésre került

(2) A rendelet 5. § (1),(14),(15) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, a bekezdés számozása ennek megfelelően módosul.

(3) A 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül

(4) A 37. § hatályon kívül helyezésre kerül a rendelet számozása ennek megfelelően módosul.

(5) A 38.§ (3) és (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül a bekezdés számozása ennek megfelelően módosul.

8. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.