Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 09. 01

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §. felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Eperjeske Község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

3. § Az önkormányzat közművelődési feladatait a közművelődési közösségi színteret a könyvtár fenntartásával és működtetésével látja el.

4. § (1) A községi nyilvános könyvtári ellátás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárral megkötött feladat ellátási szerződésben vállaltaknak megfelelően működik.

(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődődési tevékenységeket támogatja:

  • a) az öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, ezen belül a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése, a képzést kiegészítő lehetőségek közül a nyelvi, számítástechnikai képességfejlesztő, irodalmi, népművészeti-kézműves tanfolyamok szervezése,
  • b) a közösség környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, településismertető kiállítások szervezése, műsorok, bemutatók, versenyek szervezése, helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
  • c) turizmus lehetőségeinek felkutatása, kihasználása, ápolása,
  • d) ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, amatőr színjátszók, a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése, önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
  • e) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a.) a település oktatási intézményeivel;

b.) a település székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel;

c.) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;

d.) egyházakkal;

e.) a település Nemzetiségi Önkormányzatával;

f.) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel

Közművelődési közösség színtér

6. § Eperjeske Község Önkormányzata közművelődési közösségi színtérként az Önkormányzat tulajdonát képező Eperjeske 333/1 hrsz- ú 4646 Eperjeske, Ady Endre utca 2.szám alatti épületét, melyben könyvtár működik, biztosítja.

7. § A közművelődési feladatellátást az önkormányzat a 082092 közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG-on látja el, éves költségvetésében ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.

8. § Az önkormányzat a közösségi színtér feladat ellátásának személyi feltételeit közművelődés szervező foglalkoztatásával biztosítja.

9. §

A közösségi színtér -könyvtár nyitvatartása:

Hétfő: -

Kedd: 15:00-19:00 -ig

Szerda: 12:00- 16:00-ig

Csütörtök:-

Péntek:-

Szombat:10:00- 14:00-ig

10. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.