Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 14- 2022. 03. 30

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2021.10.14.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §. és a 25. §. (3) bekezdés b.b. pontja, a 26. §, a 32. §.(3) bekezdése, a 47. §. (1) bekezdés c. pontja, a 47. §. (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

1. A rendelet célja, hatálya

(1) A Magyarország 2021. évi Központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 1.2.2.1 pont szerinti -A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása- jogcímen a Belügyminiszter támogatást biztosított Eperjeske Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Eperjeske településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultság feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Eperjeske közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szén formájában 1q, de legfeljebb 10 q szociális tüzelőanyagban részesíti.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

a) közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy

b) időskorúak járadékában részesül vagy

c) települési lakhatási támogatásban részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Továbbá támogatás nyújtható, azon személyek részére, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy

b) rehabilitációs ellátásban részesül, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül vagy

d) emelt összegű családi pótlékban részesül, vagy

e) ápolási díjban részesül, vagy

f) egyedül élő, vagy

g) regisztrált munkanélküli, vagy

h) közgyógy ellátásban részesül, vagy

i) jövedelem alapján (150 000 Ft az egy főre eső)

j) nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül

3. §

(1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének a menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. melléklet)

(2) A kérelmeket 2021. november 12. napjáig lehet Eperjeske Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. december 31.

(4) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. március 31. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.

Pásztor Gábor Dr. Gál- Lakatos Enikő
polgármester jegyző

1. melléklet