Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők illetményéről

Hatályos: 2022. 01. 28- 2023. 02. 28

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők illetményéről 1

2022.01.28.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.
2.§ A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. január 1-től 60.000,-Ft.
3.§ A Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletmény 20 %-a.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2019. (III.21.) számú önkormányzati rendelet.
Pásztor Gábor Dr. Gál- Lakatos Enikő
polgármester jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet az Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.