Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2022. 11. 15 17:00- 2023. 02. 28

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról1

2022.11.15.

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § [Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei és bélyegzői]

(1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Eperjeske Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1.

(3) A Képviselő-testület szervei:

a) Eperjeske Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);

b) Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);

c) Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),

d) Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)

e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

f) Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

(4) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését

(5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését

(6) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését

(7) A Képviselő-testület bizottságai körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését

(8) Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését (9) A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezését, valamint a Jegyző elnevezését és a bélyegző sorszámát

2. § [A Képviselő-testület átruházott hatáskörei]

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a

a) települési temetési támogatás megállapítását,

b) kamatmentes települési kölcsön elrendelését,

c) a köztemetés elrendelését,

d) tanévkezdési támogatás megállapítását,

e) idős korúak települési támogatásának megállapítását,

f) családok támogatásának megállapítását,

g) gyermekétkeztetési díj átvállalását,

h) egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a munkanélküli foglalkoztatás keretében hatáskörét.

(2) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a képviselő- testület tesz javaslatot.

(3) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha

a) az átruházott hatáskör gyakorlója az önkormányzat érdekét, vagy jogszabályt sértő módon gyakorolja,

b) amennyiben az átruházott hatáskör gyakorlásának jogosítottja a megbízást nem tudja teljesíteni, és az erről szóló jelentését a Képviselő-testületnek haladéktalanul eljuttatja.

(4) Az (3) bekezdés a.) pontja szerinti visszavonásra bármely képviselő előterjeszthet indoklással ellátott javaslatot.

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol évente egy alkalommal a testületi ülésen.

3. § [A Képviselő-testület működése, ülésének összehívása]

(1) A képviselő-testületet írásos meghívóval a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a legidősebb képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével 1 hónap időtartamot meghaladó távollét.

(3) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.

(4) A Képviselő-testület ülését Eperjeske Község Önkormányzat házasságkötő termében tartja, az ülés székhelyen kívüli helyre is összehívható.

(5) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

a) tervezett időpontját,

b) helyszínét,

c) a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,

d) az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékletként.

(6) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal papír alapon hivatalsegéd útján kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni. A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzé teszi.

(7) A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.

(8) A Képviselő-testület üléstervét az adott év január 31. napjáig fogadja el.

(9) Az ülésre meg kell hívni:

a) a Képviselő-testület tagjai

b) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét

c) a napirendi pont tárgya szerint illetékes hivatalos ügyintézőt

d) valamint akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő megtárgyalásához elengedhetetlenül szükséges

(10) A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható:

a) pályázatok ügyében,

b) vis maior támogatás igényléséhez,

c) hiánypótlások teljesítése érdekében,

d) a katasztrófavédelmi ügyekben.

(11) A határozatképtelen ülést 3 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendel el, mely nem haladhatja meg a 15 percet. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

(12) Az ülésvezető jogkörei:

a) megállapítja az ülés határozatképességét,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c) tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat

d) szünetet rendelhet el,

e) lezárja a vitát

f) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat

g) lezárja a napirendi pontok tárgyalását

h) rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt

i) bezárja az ülést.

4. § [Sürgősségi indítvány]

(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel.

(2) Sürgősségi indítványt terjeszthet elő:

a) a polgármester, az alpolgármester,

b) a jegyző,

c) az önkormányzat bizottsága,

d) a települési képviselők egynegyede.

(3) A sürgősségi indítvány – a sürgősség okának rövid indoklásával – írásban a polgármesternél legkésőbb az ülés időpontját legalább 3 órával megelőzően nyújtható be.

(4) A sürgősségi indítványt a polgármester terjeszti a testület elé, kivéve az eljárási szabályok megsértése miatt elutasított indítványt.

(5) A sürgősségi indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(6) A sürgősségi indítványt elfogadása esetén a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek után tárgyalja.

5. § [Az előterjesztések]

(1) A képviselő testület napirendjeit általában írásos előterjesztések alapján tárgyalja. A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.

(2) Előterjesztésnek minősül a képviselőtestület, a polgármester, vagy valamely képviselő- testületi tag által javasolt:

a) rendeleti javaslat

b) határozati javaslat

c) beszámoló

(3) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

(4) Előterjesztés benyújtására jogosultak:

a) a képviselők;

b) a polgármester és az alpolgármester;

c) a jegyző;

(5) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az előterjesztő nevét,

b) a tárgy pontos meghatározását,

c) annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt-e már korábban is napirenden, s ha igen, milyen döntés született,

d) a meghozandó döntés indokait,

e) az előkészítésben résztvevők megnevezését,

f) a határozati javaslatot, amely egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll,

g) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését,

h) a határidő megjelölését.

(6) Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.

(7) A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról a 1. melléklet szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

(8) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - küldi meg véleményezésre, az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

6. § [A tanácskozás rendje, az ülés rendjének fenntartása]

(1) A polgármester feladata az ülés rendjének fenntartása, ennek érdekében a következő intézkedéseket teheti:

a) figyelmezteti a hozzászólót, hogy csak a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát, attól ne térjen el,

b) figyelmezteti a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,

c) megvonhatja a szót attól a nem települési képviselő hozzászólótól, akinél a figyelmeztetés nem vezetett eredményre,

d) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít,

e) ismételt rendzavarás esetén a nem települési képviselő résztvevőt a teremből kiutasíthatja,

f) súlyos rendbontás esetén rendőri közreműködést vehet igénybe.

(2) Az ülés megnyitása után számba kell venni az igazoltan vagy igazolatlanul távol maradó és a késését előzetesen bejelentő települési képviselőket

(3) A napirend elfogadását megelőzően a képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőt választ tagjai sorából. A jegyzőkönyv-hitelesítőre a polgármester tesz javaslatot. Amennyiben a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő az ülésről végleg távozik, a képviselő-testület új hitelesítőt választ.

(4) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

a) polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;

b) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

c) a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;

d) a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

e) határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok;

f) zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok

(5) A Képviselő-testület az (4) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.

(6) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

a) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

b) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,

c) vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

d) módosító javaslatok megtétele;

e) döntés a módosító javaslatokról;

f) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról,

(7) A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

(8) A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót, ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik.

(9) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot az ülésvezető biztosítja.

7. § [Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok]

(1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

(2) Az alakuló ülés napirendje:

a) Tájékoztatás a választás eredményéről

b) Polgármester eskütétele

c) Önkormányzati képviselők eskütétele

d) Alpolgármester választás titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele

e) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

f) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésnek megállapítása

g) SZMSZ megalkotása

h) Képviselő- testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása

(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjait a polgármester jelöli ki eseti jelleggel a képviselő- testület jóváhagyásával. A szavazatszámláló bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tájékoztatja a Testületet.

(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást a képviselő- testület által elfogadott 3 főből álló szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.

(5) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a szavazás helyét és időpontját;

b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket;

c) a szavazás eredményét.

(6) A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai írják alá.

(7) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

(8) Amennyiben az alakuló ülésen a (2) bekezdés valamelyikében meghatározott napirendi pontok megtárgyalására nem kerül sor, a képviselő- testület az alakuló ülést követően dönt.

8. § [A döntéshozatali eljárás]

(1) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.

(2) A névszerinti szavazás során a Jegyző abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.

(3) Bármilyen módon történik a határozat hozatala, a szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, majd ismerteti az önkormányzat döntését.

(4) Titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik.

(5) A polgármester a módosító indítványokat, az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról a hozzászólás sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének -igen- szavazata szükséges.

(6) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

(7) Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott esetekben.

(8) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.

(9) Ha a képviselő-testület a (7) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem dönt, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség. (10) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő-testület a döntését a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásáról való tudomásra jutást követő ülésén felülvizsgálja, továbbá ezzel egyidejűleg az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.

9. § [Önkormányzati rendeletalkotás, a Képviselő- testület határozatai]

(1) Rendelet alkotását kezdeményezheti:

1. a polgármester,

2. a képviselők egynegyede,

3. a jegyző.

(2) A kezdeményezést a polgármesterhez írásban kell benyújtani.

(3) A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(4) Az önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján /helye: 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1./ való kifüggesztéssel ki kell hirdetni. A kifüggesztés kezdő napja a rendeletet elfogadó képviselő-testületi ülést követő nap. A rendeletet a kihirdetést követő további 10 napig az önkormányzat hirdetőtábláján kell tartani. Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) Az érvényben lévő önkormányzati rendeleteket az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt bárki megtekintheti.

(6) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) a rendelet számát,

b) a rendelet tárgyát,

c) a megalkotás időpontját,

d) a hatálybalépés időpontját,

e) a módosító vagy hatályon kívül helyező rendelet számát, időpontját.

(7) A Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak számozását évente újrakezdi. A rendeletek, határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

(8) A határozat megjelölése tartalmazza:

a) a Képviselő-testület megnevezését,

b) a „ határozata” kifejezést

c) a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,

d) a határozat címét.

(9) A határozat a (8) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

a) a Képviselő-testület döntését

b) a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

10. § [A jegyzőkönyv]

(1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 1 példányban készül.

(2) A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a távok maradt képviselők nevét, a távollét okát,

c) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,

d) a hozzászólók nevét, az elhangzott hozzászólások lényegét,

e) a hozzászólást szó szerint, ha azt a képviselő kéri, vagy a testület úgy dönt,

f) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, az azokkal kapcsolatos válaszokat

g) szavazás számszerű eredményét

h) hozott döntéseket

i) aláírásokat, dátumot, pecsétet

j) az egyszerű többséggel választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.

(3) Jegyzőkönyv eredeti példányához mellékelni kell:

a) meghívót

b) írásos előterjesztéseket

c) jelenléti ívet

(4) A jegyzőkönyvbe való betekintést írásban lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében, ügyfélfogadási időben tekinthető meg.

11. § [Közmeghallgatás]

(1) A Képviselő-testület Eperjeske Község Önkormányzat tulajdonában lévő Jármy-Kúriában közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 15 nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzéteszi.

(2) A képviselőtestület – szükség szerint –, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal válaszolni kell. Amennyiben a közérdekű kérdés, javaslat az ülésen nem válaszolható meg, arra a polgármesternek 15 napon belül írásban kell válaszolt adnia a kérdező részére. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatni kell.

(4) A közmeghallgatással összehívására – mely egyben testületi ülés -, az ülés vezetésére, a tanácskozás rendjére, a döntéshozatalra, a szavazás rendjére, módjára, a jegyzőkönyv készítésére az e rendeletben foglaltak az irányadók.

12. § [A Polgármester jogállása, feladatai]

(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.

(2) Foglalkoztatási jogviszonya megválasztásának napjával jön létre.

(3) A képviselő-testület elnöke és törvényes képviselője a polgármester.

(4) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.

(5) A polgármester feladatairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 67. §- a rendelkezik.

(6) A polgármester– az Mötv. –ben meghatározott ügyek kivételével – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben:

a) rendkívüli eseményeknél,

b) pályázat benyújtásának határideje miatt.

(7) A polgármester 1. 000. 000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. Bankintézetnél elsődleges aláírási joga van a polgármesternek, másodlagos aláíró lehet a jegyző vagy a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője.

(8) A Képviselő-testület tagjai közül 1 alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

13. § [A Bizottságok jogállása feladatai]

(1) Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottsága elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő.

(2) Az Ügyrendi Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.

(3) Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja el. (A bizottsági tagok névsorát a rendelet 3. melléklete tartalmazza)

14. § [A Jegyző jogállása és feladatai]

(1) Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetője a Jegyző, a kapcsolódó települései:

a) Eperjeske

b) Tiszamogyorós

c) Benk községek

(2) A jegyző feladatairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése rendelkezik.

(3) A jegyzőt akadályoztatása esetén Sajtos Lajos helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

15. § [Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás]

(1) Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik

(2) Társulás feladata, a társulás működési területét átfogó térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, amely magába foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványok korszerű, az Eu szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését, az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, az felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit.

16. § [Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás]

(1) Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik

(2) Következők feladatokra társultak:

a) az egészségügyi alapellátás közös biztosítása, ezen belül a központi orvosi ügyelet közös szervezése, fenntartása,

b) gyermekjóléti szolgálat biztosítása.

17. § [Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal jogállása, feladatai]

(1) Az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkezik

(2) Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok:

a) Eperjeske Község Önkormányzata

b) Tiszamogyorós Község Önkormányzata

c) Benk Község Önkormányzata

(3) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól és a települések összlakosságszáma 2000 fő.

(4) Minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munkák folyamatos ellátását, valamint biztosítani kell az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

18. § [Hatályon kívül helyező rendelkezések]

Hatályát veszti: 9/2019. (X. 21.), és az azt módosító 3/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendelet.

19. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. november 15-én 17 órakor lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 23. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.