Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átvételéről

Hatályos: 2022. 11. 15 16:00

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átvételéről

2022.11.15.

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Eperjeske Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felé az államháztartás alrendszerein kívüli jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, társadalmi, civil szervezetek, továbbá természetes személyek részéről érkezett vissza nem térítendő forrásra.

2. § Jelen rendelet alkalmazásában az államháztartáson kívüli forrás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § hatálya alá nem tartozó szervezettől, továbbá természetes személytől kapott pénzeszköz, ingó és ingatlan vagyon.

3. § Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.

4. § Államháztartáson kívüli ingatlan vagyon, továbbá alapítványi forrás Önkormányzat részére történő átvételéről a képviselő-testület dönt.

5. § Az alapítványi forrás kivételével az államháztartáson kívüli ingó vagyon, pénzeszköz Önkormányzat részére történő átvételéről

a) átruházott hatáskörben a polgármester dönt amennyiben annak átvétele az Önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,

b) amennyiben annak átvétele az Önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent

ba) 100 e Ft értékhatárig a polgármester,

bb) 100 e Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt.

6. § Az átvételt megelőzően minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következtében esetlegesen felmerülő kiadásokat, és egyéb kötelezettségeket. A felajánlott ingó és ingatlan vagyon esetében a döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket, és egyéb kötelezettségeket. Javaslatot kell tenni továbbá a felajánlott ingó és ingatlan vagyon hasznosításának mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.

7. § A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről minden esetben megállapodást kell kötni, melynek tartalmaznia kell legalább:

a) a megállapodást kötő felek megnevezését, egyéb azonosításra szolgáló adatait, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás átvételéről szóló döntést (államháztartáson kívüli ingatlan vagyon, továbbá alapítványi forrás átvétele esetében),

c) az átvett forrás pontos megnevezését, értékét, összegét, annak célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét,

d) az átvett forrás felhasználására vonatkozó szabályozást, ingó és ingatlan esetén a hasznosítás módját, feltételeit,

e) a forrás rendelkezésre bocsátásának ütemezését,

f) az átvett forrás felhasználásáról szóló elszámolás módját, határidejét,

g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

9. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

10. § Ez a rendelet 2022. november 15-én 16 órakor lép hatályba.