Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

magánszemélyek kommunális adójáról

2023.01.01.

A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv 42. § 1./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az adókötelezettség

1. § (1) Adóköteles Eperjeske község közigazgatási területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. /továbbiakban együtt: építmény/

(2) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya

2. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2) Adóalany az a magánszemély is, aki az 1. §.(2) bekezdésben foglalt építmény bérleti jogával rendelkezik.

(3) Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) terheli, a vagyoni értékű jog gyakorlására feljogosított személy az adó alanya.

(4) Valamennyi tulajdonos – ideértve a vagyoni értékű jog jogosultjait is- által írásban meg- kötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Adómentesség

3. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló helyiség.

(2) Mentes továbbá az a magánszemély, akinek a lakóházában a naptári év első napján a lakcímnyilvántartás adatai alapján nincs bejelentett személy.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, vagy a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Lakásbérlet esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik az adókötelezettség és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben az év első felében szűnik meg a lakásbérleti jogviszony, a második félévre vonatkozóan megszűnik az adófizetési kötelezettség.

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke

5. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 5. 000,-Ft.

Az adó bevallása

6. § A magánszemélynek az adókötelezettség keletkezését /változását/ követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

Az adó megállapítása és megfizetése

7. § (1) Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg a bevallásban feltüntetett adatok alapján.

(2) Az adózónak a kommunális adót két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

Méltányossági eljárás

8. § A jegyző a magánszemély kérelmére az őt terhelő adó, bírság, vagy pótlék tartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2009. (XII.18.) és az azt módosító 16/2011. (XI.29.), 8/2015. (XI.19.), 9/2016. (XI.28.) rendelet.

10. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.