Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2023. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

2023.01.01.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) és a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Eperjeske Község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (napközi otthonos óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.

2. § (1) Eperjeske Község Önkormányzata az általa fenntartott napközi otthonos óvoda konyháján keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybe vevők számára kötelező.

(4) Nem vonatkoznak a (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(5) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3. § (1) Az óvodai étkeztetésért fizetendő térítési díjak:

a) tízórai: 190,-Ft / fő/ nap

b) ebéd: 470,-Ft / fő / nap

c) uzsonna: 190,-Ft / fő / nap

d) összesen: 850,-Ft / fő / nap

(2) Az iskolai étkeztetésért fizetendő térítési díjak:

a) tízórai: 190,-Ft/fő/nap

b) ebéd: 470,-Ft/ fő / nap

c) uzsonna: 190,-Ft / fő / nap

d) összesen: 850,-Ft / fő / nap

4. § A rendelet hatályba lépésével a 9/2022. (VIII.15.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

5.  § Ez a rendelet 2023. január 01-én lép hatályba.