Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2021. (VIII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2021. (VIII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári szolgáltatásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83./A.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2021. (VIII.09.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:„Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári szolgáltatásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83./A.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján a települési Roma Nemzetiségi Roma Önkormányzattal való egyeztetést követően következőket rendeli el:”
2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2021.(VIII.09.) önkormányzati rendelet 6–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:„
6. § Eperjeske Község Önkormányzata integrált közösségi és szolgáltató teret az Önkormányzat tulajdonát képező Eperjeske (333/1 hrsz) Ady Endre utca 2. és a Kossuth utca 76. (382/1 hrsz.) szám alatti épületben biztosítja.”
7. § (1) A községi nyilvános könyvtári ellátás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárral megkötött feladat ellátási szerződésben vállaltaknak megfelelően működik.
(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári szolgáltatásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdésének a) pontja szerint biztosítja az önkormányzat közösségi színtereiben és közösségi tereiben. Alapszolgáltatásként biztosítja a Kultv. 76. § (3) b) pontja szerinti szolgáltatást.
(3) Az alapszolgáltatások biztosításával az alábbi feladatokat látja el:
a) a közösség környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, településismertető kiállítások szervezése, műsorok, bemutatók, versenyek szervezése, helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
b) ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, amatőr színjátszók, a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése, önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
c) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, működtetésükhöz helyiségek és színtér biztosítása.
3. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2021. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet „Általános rendelkezések” alcím címe
4.§. A rendelet rendelkezéseit 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.
Pásztor Gábor Dr. Gál-Lakatos Enikő
polgármester jegyző